DESTRUKTION OCH DESINFORMATION MODELL (S)

Mellan 1948 och 1973 hade (s) aldrig majoritet i väljarkåren om man undantar valet 1968 då man nådde 50,1 procent. I över 20 år var det dock socialistisk ”skördetid”. Målet var Sveriges omvandling i socialistisk riktning.

Tiderna har förändrats. De höga socialdemokratiska valsiffrorna har minskat kraftigt och närmar sig vad som borde vara en normal andel för ett parti som inte hänger med i utvecklingen. Mellan en fjärdedel och en femtedel av väljarna torde vara en kärngrupp, som (s) kan förlita sig på, tills vidare. Det tyska valet i september 2009 gav SPD omkring 23 procent. Danska (s) ligger nu på den nivån och svenska (s) är på samma väg.

I takt med tiden har allt fler böcker börjat utkomma som avslöjar destruktion och desinformation under den socialdemokratiska ”skördetiden” och senare. Den nya vågen litteratur kan sägas ha börjat med Tommy Hanssons Destruktörerna (Contra, 2008), en utmärkt genomgång av hur 13 män, tre kvinnor och kulturvänstern förstörde Sverige. Författaren gör rätt i att börja med Axel Hägerström. Denne Uppsalaakademiker förespråkade moralisk nihilism. I dag är han, turligt nog, nästan bortglömd i filosofiska kretsar. Men den svenska rättsvetenskapen bygger fortfarande i stor utsträckning på Hägerström och dennes ”makt är rätt”. Den yttersta punkten till vänster för denna tes är Stalin och det sovjetiska rättssystemet och ”makt är rätt” blev också ledstjärnan vad gäller den svenska politiken gentemot Sovjetunionen från 1945 till 1991.

Man kan tycka att Vilhelm Lundstedt och Carl Lidbom borde ha funnits med i boken. Makten och lagstiftaren får enligt dessa aldrig ifrågasättas. Den rättspositivistiska linjen i svensk rätt har inneburit tanken att rätten är en konstruktion frigjord från uppfattning om rättvisa. Rätten har inte någon transcendent aspekt. Rätten är 50,1 procent i valmanskåren. Anti-positivismen presenteras grundligt i en nyutkommen tysk bok, Politik und Transzendenz av Claus Heimes (Duncker & Humblot, 2009). Här gäller det främst kritik av den tyske rättspositivisten Hans Kelsen och hans rena rättslära med utgångspunkt bland annat från den amerikanske konservative tänkaren Eric Voegelin. Men boken innehåller också en värdefull diskussion om politikens roll i det moderna.

Mot rättspositivismen står naturrätten och anti-positivismen. Det finns naturligtvis rätt och fel oavhängigt av den skrivna lagen. En sakta svängning bort från Hägerström, Lundstedt och Lidbom är på väg i Sverige och man kan i stor utsträckning tacka EU och Europarådet för mänskliga rättigheter för detta. I den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna finns naturrättsliga principer stadfästa som Sverige tvingas acceptera (fram till 2006 med stort motstånd från (s).

Man kan säga att rättspositivismen nådde en höjdpunkt i Sverige 1974 med Carl Lidboms uttalande: ”Vi måste göra oss kvitt forna tiders syn på lagarna som uttryck för någon sorts oföränderlig rättvisa. Lagen skall inte betraktas med underdånig respekt. Lagarna är instrument för att få igenom våra politiska mål…”

Slutsatsen är att den svenska demokratin är defekt. Det finns inte i Sverige någon författningsdomstol, som kan pröva om en lag står i överensstämmelse med författningen och de mänskliga rättigheterna. I viss mån tjänar Högsta Domstolen (HD) idag som författningsdomstol och under alliansregeringen sedan 2006 pågår försök att stoppa den strida strömmen av fällningar av Sverige i Europadomstolen i Strasbourg med utredningar om tänkbara lagändringar. Utredningsdirektiven bygger bland annat på en rad rättsfall i HD under senare år.

Men den av (s) ledda destruktionen inom svensk rätt är inte det enda problemet, vilket Hansson med tydlighet visar. Några av namnen: Ernst Wigforss (ekonomi och skatter) Gunnar och Alva Myrdal (sociala frågor), Östen Undén (utrikespolitik), Stellan Arvidsson (skola), Sten Andersson (utrikespolitik) och en rad andra. Boken bör finnas i de svenska hemmen och folkbiblioteken.

Sedan 2009 finns det ytterligare en bok som handlar om ett annat stort svenskt problem: socialdemokratins historiedesinformation i Sverige. Den boken förtjänar också en framträdande plats i folkbiblioteken och på medborgarnas bokhyllor.

Den i år utkomna En annorlunda historia. Folkhemmet i nytt ljus av Anders Edwardsson (Timbro) är banbrytande. Den demonstrerar tydligt att det var främst tack vare liberalismen och fri företagsamhet som Sverige blev ett av världens rikaste länder under tiden från omkring 1850. Under (s) från 1945 kom sedan Sverige att hamna i division två.

Edvardsson avslöjar också falskinformationen av (s) kring frågan om rösträtten, vad som hände i Ådalen 1931 och hur folkhemstanken i socialdemokratisk tappning ligger nära nazism (minus rasism) och fascism.

Redan 2007 utkom dock Betongväldet : om socialdemokratins kontroll och maktfullkomlighet av Carl Johan Ljungberg, Christian Swedberg, Jakob E:son Söderbaum (Empron). Den utgår från teorierna om ”nytotalitarismen” som de framfördes av Roland Huntford 1971. Det är en bok, som ställer socialdemokraterna till svars för den politik de använt för att forma Sverige under sammanlagt 75 års regeringsinnehav sedan 1920.

Man bör inte heller glömma Tommy Hanssons bok Neutralitetsmyten: en granskning av svensk utrikespolitik från 1991. Utgivningen var väl anpassad till Sovjetunionens kollaps. Författaren demonstrerar med klarhet hur (s)-regeringarna tog ställning för den kommunistiska sidan i väpnade konflikter. Vietnam är väl det främsta exemplet. Att neutralitetspolitiken i Sverige aldrig motsvarades av den reellt förda politiken har med stor tydlighet visats i en lång rad böcker under de senaste tio åren.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: