SÄG NEJ TILL GRUNDLAGSÄNDRINGARNA I NU FÖRESLAGEN FORM

Sveriges grundlag saknar skydd för den personliga integriteten. Slutbetänkandet av Integritetsskyddskommittén (Skyddet för den personliga integriteten, SOU 2008:3), saknar en förbättring på den punkten. Riksdagsledamöterna i kommittén har föreslagit att det inte skall införas någon bestämmelse i frågan i 2 kap. I den svenska grundlagen av typ:

”varje medborgare har rätt till respekt för sin personliga integritet”.

Man noterade egendomligt nog bara att en sådan bestämmelse ”skulle bryta systematiken i fri- och rättighetskapitlet (anm. i RF)” (s. 245).

Sveriges Riksdag konstaterar i sin egen publikation The Constitution of Sweden – The Fundamental Laws and the Riksdag Act (2007) att när Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna inkorporerades i svensk rätt vägrade man att göra den till en grundlag (fundamental law) utan gjorde den till en vanlig lag (ordinary statute law) och sänkte på ett allvarligt sätt dess värde i svensk rätt.

Medborgarnas frihet och personliga integritet (privacy) är en hörnsten i varje demokratisk stat. Staten äger inte medborgarna. Envar skall ha möjlighet att utvecklas, förverkliga sig själv och få utrymme för en skapande livsgärning.

Godkänn därför inte Regeringens nu framlagda proposition.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: