SVERIGE HAR NEDRUSTAT DET PSYKOLOGISKA FÖRSVARET

Dagens Nyheter, Stockholm, rapporterade den 5 februari 2015, om avsaknaden av civilt psykologiskt försvar i Sverige. Utdrag nedan:

Samtidigt som Ryssland har rustat sin psykologiska krigföring har det svenska försvarets förmåga att stå emot attacker minskat.

Styrelsen för psykologiskt försvar bedrev under det kalla kriget forskning och informationskampanjer om säkerhetspolitisk. Bland annat delade myndigheten ut foldrar till allmänheten med uppmaning om att vara kritisk mot information som spreds i krigstider. När myndigheten lades ned 2008 tog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, över uppgiften att skydda Sverige mot vilseledande information och propaganda. Men där har de behandlats styvmoderligt eftersom det inte har funnits någon politisk vilja och i dag är Sveriges beredskap inte alls särskilt god, menar Lars Nicander som är utredningschef på Försvarshögskolan.

– Den har legat i träda, den är inte alls tillräcklig nu, säger han.

Enligt Lars Nicander behövs det ett tillskott på åtminstone tio heltidstjänster – vilket skulle kosta cirka 20 miljoner kronor om året – för att täcka behovet av Rysslandskännare och underrättelseexperter i hela statsapparaten som kan identifiera statsstyrd information som sprids på internet. I nuläget finns det risk för att falsk information påverkar allt ifrån politiker till journalister.

– Den största risken är att våra politiker fattar beslut på felaktiga grunder, att de får en felaktig bild av vad som händer och kommer med felaktiga lösningar.

Förra året fick dock MSB i uppdrag av regeringen att utreda hur Sverige ska ta fram ett modernt försvar mot psykologisk krigföring. Under 2015 ska myndigheten undersöka hur arbetet ska organiseras och hur mycket resurser som behövs.

Enligt Mikael Tofvesson, enhetschef på MSB, har den psykologiska krigföringen blivit allt aggressivare det senaste året. Och vissa aktörer går i bräschen – som jihadistiska kretsar och Ryssland.

– Det handlar delvis om det vi ser i konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Det bedrivs falsk information och förmedlas halvsanningar som vilseleder befolkningen.

Kommentar: Författaren Bertil Häggman publicerade 1990 boken Desinformation. Den behandlade den medvetna vilseledning som Sovjetunionen och dess vasallstater systematiskt använde. Väsentliga inslag var förfalskningar, inflytandeagenter, internationella kommunistiska frontorganisationerosv. I särskilda kapitel behandlades den roll som den sovjetiske spionen och landsförrädaren Arne Treholt spelade som desinformatör och inflytandeagent i Norge. Även den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB:s desinformationsverksamhet i Danmark beskrevs. Detta område behandlades också i detalj av professor Bent Jensen i hans massiva över tusensidiga verk från 1914 om det kalla kriget i Danmark från 1945 – 1991. Desinformerande artiklar i den svenska vänstertidskriften ”Kommentar” och v-tidskriften ”Vi mänskor” tas upp i Häggmans bok. Den vilseledningsteknik som användes av Moskva under det kalla kriget utnyttjas nu fullt ut av Ryssland i Ukrainakonflikten.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: