SKANDINAVISKT ANTIKOMMUNISTISKT SAMARBETE UNDER VIETNAMKRIGET 1963 – 1975

År 1962 grundades den danska landsorganisationen Demokratisk Alliance (DA). Den vände sig främst till borgerliga antikommunister och hade till ursprungligt syfte att motarbeta Kampagnen mod Atomvåben som ett instrument för kommunistisk agitation mot USA och Danmarks NATO-medlemskap. Organisationens först aktioner kom dock att vända sig mot Nikita Chrusjtjovs besök i Danmark. Medlemmar av DA deltog våren 1964 i en antikommunistisk konferens i Lund organiserad av Inform – fri politisk informationstjänst, som bildats för att motverka och informera om kommunistisk undergrävande verksamhet i Sverige. Vid konferensen diskuterades bland annat internationellt samarbete i protesterna mot den ryske diktatorns besök sommaren 1964 i de skandinaviska länderna.

DA nådde snart ett landsomfattande medlemskap av ca 1 250. Från 1965 kom organisationen att engagera sig i den allt intensivare Vietnamdebatten. Från vänstersidan inleddes då en kampanj med telefonhot mot medlemmar av DA, i vilken bland annat ingick dödshot. 1970 upprättade Sydvietnam ett informationskontor i Köpenhamn där två ledande medlemmar av DA anställdes (redaktören Henning Jensen och Valter Loll).

I november 1965 bildades i Sverige Kommittén för ett Fritt Asien (KFA) med juristen och författaren Bertil Häggman (f. 1940) som ordförande. Syftet var att verka för en allsidig och objektiv information om Asien. Samtidigt som KFA stödde fria, icke kommunistiska stater i världsdelen ville man studera kommunistisk strategi, taktik och politik. Informationsarbetet kom främst att inriktas på det kommunistiska hotet mot Sydvietnam men avsåg också kommunistisk gerillastrategi i länder som till exempel Thailand och kommunistkinesisk politik i det ockuperade Tibet. Att väcka intresse för och ge understöd till studiet av asiatiska problem i ingick i KFA:s arbete och man önskade också medverka och uppmuntra till besök i Skandinavien av representanter för de fria staterna i Asien.

DA och KFA samarbetade med Komiteen for Sydøstasia (KSA) som bildades 1966 i Norge. Den var en föregångare till Norsk-Vietnamesisk Forbund (NVF), som grundades 1970. NVF arbetade bland annat med adoptioner från Vietnam till Norge. Ledande norska aktörer var bland annat Torbjørn Jelstad (1941 – 2006) och Per Flatabø.

Representanter för DA, KFA och KSA låg bakom inbjudan till den sydvietnamesiske ministern Tran Van An att besöka Skandinavien i november 1966. Världsinbördeskriget har tidigare skildrat de våldsamma vänsterextremistiska reaktionerna vid ministerns besök i Sverige och Danmark.

Som en följd av besöket kom under sommaren 1967 representanter för de tre organisationerna att inbjudas till Sydvietnam för ett studiebesök. Vid detta besök gavs rika tillfällen att i sydvietnamesiska media förklara varför vänsterextremister i de skandinaviska länderna kommit att dominera opinionsbildningen beträffande kriget i Sydöstasien.

Under den senare fasen av kriget i början av 1970-talet samarbetade KFA med det sydvietnamesiska informationskontoret i Stockholm. Ordföranden i KFA:s avdelning för norra Sverige, Göran Morander, publicerade 1972 boken FNL – terror eller befrielse? En studie av Sydvietnams Nationella Befrielsefront, dess historik, organisation, teknik och politik (Studentlitteratur, Lund). Morander konstaterade i sin undersökning att FNL i huvudsak var ett instrument för nordvietnamesisk aggression i Sydvietnam. Författaren kunde efter ett par rundresor i det sovjetiskt ockuperade Östeuropa dra slutsatsen att hyllningarna av FNL var mer intensiva i Sverige än i de kommunistiska staterna.

I den (opublicerade) artikeln ”Motståndskamp på kommunistiskt territorium” (1985) kunde Bertil Häggman konstatera att det verkliga befrielsekriget, det mot kommunistiskt förtryck, hade inletts. Han nämnde i artikeln den norske utrikesexperten och journalisten Frank Bjerkholts bok Vietnam – det store bedraget (1980). Den boken ingick i den omvärdering av Vietnamkriget, som ägde rum ibland annat USA och Frankrike men också i Norge i början av 1980-talet.

I april 1980 hade den Förenade nationella fronten för Vietnams befrielse (NUFLVN) bildats av exilvietnameser i Förenta Staterna. I frontens program lovades kamp mot rysk imperialism och för frihet och välfärd för det vietnamesiska folket i ett demokratiskt Vietnam. Våren 1984 inledde fronten radiosändningar från thailändskt territorium (Vietnamesisk motståndsradio). Ledare för NUFLVN var den sydvietnamesiske amiralen Hoang Co Minh (1935 – 1987). 1982 hade amiralen bildat Vietnamesiska reformpartiet (Viet Tan). Nuvarande partiledare är Do Hoang Diem.

Över 40 år efter det att totalitärt styre inrättades i hela Vietnam fortsätter arbetet för ett demokratiskt Vietnam av Viet Tan och andra partier i exil. Deras arbete är en fortsättning på Sydvietnams motståndskamp 1954 till 1975 mot kommunismen.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: