OLIVER CROMWELL, BOGDAN CHMIELNITSKIJ OCH KARL X GUSTAV

Nedan görs ett försök att presentera något av relationerna mellan Sverige, England och Ukraina på 1650-talet, då Sverige erövrade Skåne, Blekinge och Halland.

I oktober 1654 hade den engelske statschefen (ännu ej lordprotektor) Oliver Cromwell beordrat att en jordglob skulle sättas upp i Whitehall. Den tillverkades av Alexander Rowley, som tog 50 engelska pund för sitt arbete. Statsrådet (Council of State) fann det nödvändigt att införskaffa nya kartor, nya jordglober och även The New Atlas.

Den engelske amiralen Sir Walter Raleigh hade i sin bok History of the World rekommenderat ett engelskt imperium redan under drottning Elisabet I. I början hade protektorn riktat sina ögon mot Västindien i något som kom att kallas Western Design. Men Europa kom snart också att stå i centrum.

I början av sitt styre hade Cromwells motståndare försökt isolera England men i september 1656 fanns det inte mindre än 32 diplomatiska sändebud i London.

De diplomatiska förhållandena mellan England och Sverige var goda under Oliver Cromwells styre i London. Det gick så långt att en av protektoratets främsta poeter, Andrew Marvell, skrev hyllningsdikter till drottning Kristina.

Poeten Marvell (1621 – 1678) var född i Yorkshire och mycket berest. Han var poeten Miltons medhjälpare 1657 – 1660 i politiska ärenden. Milton var tidvis Cromwells utrikespolitiske sekreterare. Från 1659 till sin död representerade Marvell Hull i parlamentet. Under 1663 till 1665 var han på politiskt uppdrag i Danmark, Sverige och Ryssland. Ehuru puritan var han en älskare av konst och hade ett fint samt rikt natursinne.

En hyllningsdikt på latin till drottning Kristina finns bevarad:

“In eandem Reginae Sueciae transmissam
Bellipotens Virgo, septem Regina Trianum.
Christina, Arctoi lucida stella Poli;
Cernis quas meriu dura sub Casside Rugas;
Sicque Senex Armis impiger Ora fero;
Invia Factorum dum per Vestigia nitor,
Exequor & Populi fortia Jussa Manu.
At tibi submittit frontem reverentior Umbra,
Nec sunt hi Vultus Regibus usque truces.”

Av en ren händelse råkar det finnas en hyllning till Oliver Cromwell på samma sida av den upplaga av Marvells dikter jag använt (Se The Poems and Letters of Andrew Marvell, ed. by H.M. Margoliouth, Third Edition, Volume I Poems, (1971).

“In Effigiem Oliveri Cromwell
Haec est quae Inimicos Umbra fugavit,
At sub qua Cives Otia lenta terunt.”

En särskild ambassadör till Sverige, Bulstrode Whitlocke, utnämndes av lordprotektorn i september (Kristina hade abdikerat den 16 juni 1654). Då hade i april i Uppsala en politisk allians och avtal om fri handel slutits mellan England och Sverige. Ett porträtt av den engelske statschefen sändes då till drottning Kristina med anledning av överenskommelsen i Uppsala (var det nu är bevarat, om det finns i behåll, är för mig okänt). Ett brev i versform från Marvell till pastor Nathanael Ingelo (1621? – 1683), som medföljde Whitlocke, finns i arkiven.

I modern tid har de engelsk-svenska förbindelserna under drottning Kristina föga uppmärksammats. Orsaken kan vara den nuvarande kulturpolitiken, som inte främjar ämnet historia vare sig i skolorna eller vid universiteten. Enligt den tidigare doktrinen har inte mycket hänt i historien före 1932.

Om förbindelserna mellan Cromwell och Karl X Gustav finns inte mycket skrivet i modernare tid om man undantar en artikel av mig själv, publicerad i England på 1980-talet. Den behandlar tankarna på en protestantisk international som fanns vid mitten av 1600-talet.

Den engelske lordprotektorn beundrade Karl X Gustav och han betecknade England och Sverige som de två pelare på vilka europeisk protestantism vilade. Av internationalen blev intet och i London nöjde man sig med gratulationer då och då. Karl X Gustav gratulerades till födseln av sonen Karl (den blivande Karl XI). Det brevet var skrivet av poeten Milton i vilket den svenske kungen jämfördes med Filip av Makedonien, Alexanders den stores far. Filip fick beskedet om Alexanders födelse när han just hade besegrat illyrierna. Det gav anledning till en hänvisning till Karls seger över polackerna, som innebar att ”ett horn skurits av från vilddjurets huvud” (en referens till Bibeln).

Våren 1658 debatterades på nytt den protestantiska internationalen men utan resultat. Protektorn avled i augusti 1658. När i september 1657 England sände en medlare till Köpenhamn mellan Sverige och Danmark stod det rätt klart att vad protektorn eftersträvade var en maktbalans i Östersjöområdet.

Vid sin död hade Cromwell haft stora planer på det utrikespolitiska området. Han ville skapa ett ämbetsverk för det protestantiska Europa i England, med en rådgivande församling för protestantisk religon och statssekreterare för Skandinavien, Schweiz, kalvinister, Tyskland men också för Turkiet, England och Västindien (The Western Design).

Hur kommer då den ukrainske hetmanen Bogdan Chmielnitskij in i bilden? Tyvärr kom dennes arkiv att förstöras i samband med den ukrainska revolution, som inleddes 1648 för att kasta av det dåvarande polska oket som vilade på Ukraina. Det sägs att Oliver Cromwell sände ett uppmuntrande brev till den zaporogiske hetmanen där han fick titlar som ”förstöraren av påvliga misstag” och ”påvarnas gissel”. Något sådant brev har aldrig påträffats i engelska arkiv. En polsk källa ( W. Kochowski, Krakow, 19683, Annalum Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus ) talar om att polackerna uppbringat brevet, men att det inte var säkert att det var äkta. Det går också att hänvisa till professor Elie Borshaks ”Early Relations between England and Ukraine”, Slavonic Review, Vol. X.

För övrigt kan nämnas att någon biografi över den engelske lordprotektorn Oliver Cromwell inte har publicerats i Sverige efter andra världskriget och svenska relationer med protektoratet har inte heller stått högt på listan över forskningsområden vid svenska universitet sedan den nya synen på historieämnet infördes.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: