Archive for December, 2018

HLODSKVIDA ELLER SÅNGEN OM HUNNERSLAGET – DEN ISLÄNDSKA EDDADIKTEN OM SLAGET MELLAN GOTER OCH HUNNER

December 28, 2018

Inledning

Översättningen är gjord av den skånske diktaren Albert Ulrik Bååth (1853 – 1912) Han blev 1891 intendent för den etnografiska avdelningen vid Göteborgs museum och samma år docent i fornnordisk litteratur vid Göteborgs högskola. Hans första diktsamling utkom 1879.

Bååth utgav också flera arbeten om fornnordisk litteratur och översatte till svenska “Niáls saga” (1879), “Egil Skalle Grimssons saga” (1883), “Fornnordiska sagor i svensk bearbetning” (1886), “Från vikingatiden” (1888), Nordiskt forntidslif (1890), Nordmannaskämt (1895), “Kärlek i hednadagar, Skalden Kormaks saga” (s. å.); “Kvädet om Skide” (1896), Sighvat Tordsons dikt “Fria ord” (1898), Nordmannamystik (s. å.), “Sagan om Gudrun” (1900), “Sagan om Grette den starke” (1901) och “Kung Valdemar och bisp Absalon i fejd med venderna. Efter Saxo” (1902). En minnesvård finns sedan 1916 på Gottskär vid Kungsbacka.

Vissa ändringar för att modernisera språket har gjorts.

Hlodskvida är en eddadikt och räknas till de äldsta. Hela dikten finns inte fullständigt samlad i någon pergamenthandskrift. Den finns nästan i sin helhet enbart i en handskrift från 1600-talet (Uppsala R:715). Namnet Hlodskvida förekommer inte i någon handskrift utan det lanserades av Axel Olrik. Första gången dikten presenterades i sin helhet var i Edda Minorica år 1903.

Hunner angrep Europa från sitt ursprung i Centralasien. Historikern Jordanes anger i ”Getica” att hunnerna var ett bistert folk.

De angrep det Första gotiska kungariket i öst år 375 och införlivade det i sitt rike.

Historiskt var hunnerna ett hot mot Västeuropa ca. 430 – 450 e. Kr., en inte särskilt lång period. Hlodskvida behandlar således ett stoff som är över 1500 år gammalt.

Till sist skall bara nämnas en utgåva av Heidreks saga (utg. Jon Helgason), Köpenhamn 1924. En översättning till engelska finns från 1960 av Christopher Tolkien (“The Saga of King Heidrek the Wise”).

Hlodskvida

0. Humle var fordom
hunnernas härskare,
Gissur götarnas,
Angantyr goternas,
Valdar danernas,
Kjar valernas,
Alrek den dristige
engelsmäns drott.

1. I Hunaland
Hlod vart boren
med dart och svärd
och sid brynja,
med hjälm, av ringar
rikligt smyckad,
med vältämjd häst
i heliga nejden.
Lad sporde sin faders död och därtill, att brodern Angantyr tagits till konung över det rike, deras fader ägt. Han blev ense med konung Humle om att han skulle fara till sin broder Angantyr och av honom kräva ut arvet — dock först med vänliga ord. Det berättas här så:

2. Heidreks arvinge
red öster ifrån.
Han kom till den gård,
där goter bo,
han kom till Århem
sitt arv att kräva.
Här drack Angantyr
Heidreks gravöl.
Lad nådde Århem med en stor här. Det heter:

3. En man såg han stånda
vid salen höga
sent om kvällen
och sade då:
— Gå in, krigare,
i salen höga,
bed Angantyr byta
med brodern ord!
Krigaren gick in; han trädde fram till kungens bord, hälsade höviskt och sade:

4. Hit har kommit
Heidreks arving,
broder din,
den dådlystne.
På hästens rygg
reslig i sadeln,
den mäktige fursten
vill med dig tala.
Då kungen hörde detta, kastade han kniven, steg upp från bordet och klädde sig i brynja. Han tog en vit sköld i ena handen och Tyrving i den den andra. Det vart ett väldigt larm i hallen. Det säges:

5. Den ädelborne
man bullrande följde,
envar ville lyssna
till Lads ord,
höra vad Angantyr
hade att säga.
Angantyr sade:

6. — Var välkommen! Följ med oss in till dryckeslaget! Mjöd ska vi dricka efter vår fader; först dricker vi för vår sämja, sedan för allas vår ära i all den glans, som står oss till buds.

7. — Hit har vi kommit, genmälde Hlod, i annan avsikt än att fylla vår buk. Och han kvad:

8. Jag vill hälften ha
av vad Heidrek ägde:
redskap och vapen
och rika skatter,
kor och kalvar
och kvarnar, som susa,
träl och trälinna
och trälborna barn,

9. Den härliga skog,
som heter Mörkved,
den kostbara graven,
där kungar vila,
och hyllningsstenen,
som står vid Danpstad —
hälften av borgar,
dem Heidrek ägde,
av folk och land
och lysande ringar.

Angantyr kvad:
10. Brista skall, broder,
den blänkande skölden,
de kalla spjuten
klingande mötas
och mången sven
segnar i gräset,
förrn hälften jag ger
åt Humles ättling,
eller Tyrving jag slår
i tvenne stycken!
Och han fortfor:

11. Dig fägna jag skall
med fagra ringar
och skatters mängd,
som mest dig täckas —
med tolvhundra män,
tolvhundra hästar,
tolvhundra krigare,
som svänga sköldar.

12. Till skänks var man
jag mycket giver,
som aldrig tillförne,
han ägt så härligt.
Var man jag giver
en mö att famna,
på var mö jag spänner
ett smycke om hals.

13. Där till häst du sitter,
med silver jag dig skyler;
när upprätt du går,
med guld jag dig täcker;
runtomkring dig
må ringar glimma;
jag dig en tredje-
del ger av Godtjod.

Kapitel 14
Kung Hedreks fosterfader Gissur Grytingalide stod där bredvid Angantyr. Han var nu mycket gammal. När han hörde, vad konungen bjöd sin broder, syntes det honom ett alltför gott anbud. Han sade:

14. Mot skall det tagas
av trälkvinnosonen,
frillobarnet
av kungabörd.
På högen som herde
horbarnet satt,
när ädle fursten
mot arvet tog.
Hlod vart högeligen vred över, att han kallades trälkvinnoson och frillobarn, som han också fick heta, ifall han mottog broderns anbud. Strax vände han om med alla sina män. Han kom tillbaka till sin morfar kung Humle i Hunaland och förtalde honom, att brodern inte unnat honom hälften av arvet. Allt deras samtal sporde kung Humle, och han vart mycket harmsen över att hans dotters son skulle kallas en trälinnas. Han kvad:

15. I vinter vi sitta
i säll ro,
med gamman vi dricker
drycken den ädla,
hunner vi lära
hugga med svärd,
som dristigt de sedan,
till dåd bära.
Och åter kvad han:

16. Vi skall dig samla
stridsmän, Hlod!
Väcka vi skall
väldig kamp
med tolvårskrigare
och tvåårsfålar.
Så ska hunnernas
här församlas.
Denna vinter sutto kung Humle och Hlod i lugn hemma. Men när våren kom, drog de samman en så stor här, att landet vart helt blottat på vapenfört manskap. Åstad drog alla män, som var över tolv år och kunde på ett härnadståg sköta hästar och vapen; och alla hästar togs med, tvååriga och äldre. Så manstark var deras här, att den måste räknas i tusental, och smärre skaror än på tusen man gavs det icke i fylkingarna. En hövding blev satt över varje tusende, och ett banér var över varje fylking; i denna fanns fem tusenden, i varje tusende tretton hundraden och i varje hundrade fyra gånger fyrtio kämpar. Tillsammans voro fylkingarna tre och trettio.

Kapitel 14

Då alla samlat sig, red de igenom skogen Mörkved, som skiljer Hunaland från Reidgotaland. Så snart de kommit ut ur skogen, såg de framför sig jämna marker och stora bygder. Här ute på slätten stod en fager borg. Över den rådde Angantyrs och Hlods syster Hervar tillsammans med sin fosterfar Ormar. De voro satta att värna landet emot hunnernas här, och de hade i borgen mycket folk. En morgon vid soluppgången stod Hervar i vakttornet ovan borgporten. Söder ut såg hon hän emot skogen stora dammskyar, drivna upp av hästtramp; då och då skylde de solen. Igenom töcknet såg hon det glimma från fagra, guldsmyckade sköldar, förgyllda hjälmar och vita brynjor …Hon såg, att detta var hunnernas här, och att deras styrka var stor. Med hast gick hon ned, kallade till sig sin lursven och bjöd honom blåsa folket tillsammans. Sedan sade hon:
— Tag era vapen och gör er redo till strid! Du, Ormar, rid emot hunnerna och bjud dem kamp utanför södra borgporten!
Ormar kvad:

17. Sköldutrustad,
rida jag skall
att strid få i gång
mot goters här.
Han red ut ur borgen emot hunnerna. Med hög röst ropade han till dem och bjöd dem närma sig.
— Utanför borgporten söder ut på slätten bjuder jag er strid, sade han, den, som hinner först fram, bide den andre!
Ormar vände tillbaka till borgen. Med all sin här var Hervar nu stridsfärdig. Tillsammans med Ormar red hon i spetsen för den ut emot hunnerna; och den häftigaste kamp tog vid. Men enär hunnernas skaror tålde vida flera kämpar, vart det i Hervars här störst manspillan. Omsider föll hon själv, och folket stupade i mängd omkring henne. Då Ormar såg henne falla, tog han till flykt, och alla, som kunde det, följde honom. Han red dag och natt, så raskt han förmådde; han styrde sin färd till kung Angantyr i Århem. Hunnerna begynte nu att bränna och härja vida omkring i landet. Då Ormar kom inför Angantyr, kvad han:

18. Sunnan jag kommit
att säga detta:
all Mörkvedsheden
är härjad och svedd,
över Gotjod svämmar
krigares blod.
Och han fortfor:

19. Jag såg den höga
Heidreks dotter,
syster din,
segna till jord.
Hunnerna har
henne fällt
och många andra
av era kämpar.

20. Till stridens gamman
hon gladare gick
än till giljarn
att jaord skänka
eller till bänk
i brudgång.
När kung Angantyr hörde detta, skiftade hans anletsdrag uttryck. Han satt tyst. Omsider sade han:

21. — Obroderligt for man med dig, härliga syster!
Sedan betraktade han sin hird; han såg kring sig allenast en ringa styrka. Han kvad:

22. Många vi voro,
när mjöd vi drack;
nu färre vi är,
när flera tarvas.

23. Ingen jag ser
här stå i följet,
som dristar mot hunnernas
härsmakt rida,
mot fiendeflock
föra sin sköld —
fast han min bön
får och mitt guld!
Gissur den gamle svarade:

24. Ej jag ett öre
av dig kräver,
ingen klart
klingande guldskärv —
rustad med sköld,
rider jag dock
hunners fylkingar
fejd att bjuda.
Kung Heidrek hade givit den lagen, att, kom en fiendehär i landet och landets kung bestämde en plats för kampen, skulle vikingarna icke härja, förrän man frestat en sådan. Gissur klädde sig i rustning och goda vapen. Han sprang upp på sin häst, som vore han ännu ung. Han sporde konungen:

25. Varthän skall jag stämma
hunner till fejd?
Konung Angantyr kvad:

26. Stäm dem till Dylgja
på Dunheden,
till foten av Jösur-
fjällen dem stäm,
där goter ofta
gladdes åt kamp
och frejdade fick
fager seger!
Gissur red bort. Han höll inte inne sin häst, förrän han hunnit fram till hunnernas här. Dock red han dem blott så nära, att hans ord kunde höras av dem. Med hög stämma ropade han:

27. Förskräckt är er drott,
död honom bidar!
Vår fana är över er —
Oden er hatar!
Han tillade:

28. Vi strider vid Dylgja
på Dunheden,
vid foten av Jösur-
fjäll må vi mötas!
Bliven I dödens
i drabbning varje!
Oden, den höge,
jag har anropat:
han låter mitt spjut
nu susa över er!
Då Hlod hört Gissurs ord, sade han:

29. Grip Gissur
Grytingalide,
Angantyrs man,
från Århem kommen!
Men kung Humle kvad:

30. Inte må vi
mörda sändebud,
som ensamma är
ute på färd!
Gissur ropade:

31. Hornbågar edra
icke mig fäller!
Han gav sin häst sporrarna och red tillbaka till kung Angantyr. Han trädde inför honom och hälsade höviskt. Konungen sporde, om han funnit hunnerna. Han genmälde:
— Jag har talat med dem och stämt dem till strid på Dunheden och i Dylgjadalen.
Angantyr frågade, huru stor här hunnerna hade, och Gissur sade honom det. Sedan sände han ut män åt alla håll och stämde till sig alla, som ville ge hjälp och kunde föra vapen. Därefter drog han med sitt folk hän till Dunheden. Mycket stor var hären, han hade med sig. Snart kom hunnerna honom till mötes. De voro vida manstarkare.

32. Stor är deras styrka
Sex fylkingar samlade står
I var fylking femtusen man
I varje tusen trettonhundra
I vart hundrade hela fyra.

Kapitel 15
Nästa dag började kampen. Härarna slogs hela den dagen; om kvällen drog de till sina läger. Så stred de i åtta dagar, och ännu var alla hövdingarna i livet. De dödas antal kände ingen. Från alla orter drev folk till Angantyr, och så kom det sig, att han till sist inte hade färre folk än i förstone. Nu vart striden ännu hetsigare. Hunnerna gick allt eldigare fram, ty de såg, att de endast kunde vinna livet, ifall de fick seger — vanskligt blev det att få nåd av goter. Dessa värnade sin frihet och sin fosterjord, höll därför säkert stånd och eggade upp varandra. Då det led mot aftonen, gjorde de ett så våldsamt anfall, att hunnernas fylkingar krökte sig för det. När Angantyr blev detta varse, trädde han ut ur sköldborgen och ställde sig främst i fylkingen. Han hade Tyrving i hand, och slog han till marken både hästar och män. Då revs hunnernas kungsfylking upp, och de bägge bröderna Hlod och Angantyr skiftade hugg med varandra. Hlod och konung Humle föll, och hunnerna gav sig på flykt. Men goterna högg ned dem, och en sådan massa fällde de, att åarna stannade och flöto ur sina bäddar, och dalarna blev fulla av folk och hästar. Angantyr gick sedan att syna de fallna. Han fann Hlod, sin broder, och han kvad:

33. Jag bjöd dig, broder,
obrutna ringar,
skinande skatter,
dem själv du åtrått.
Nu har du till lön
för hårda kampen
varken land
eller lysande ringar!
Och åter kvad han:

34. Oss ödet förbannat:
din baneman är jag.
Det hålles i minne —
hård är nornors dom.
Länge var Angantyr kung i Reidgotaland. Han var mäktig och frikostig och en väldig härman. Kungaätter stammar ifrån honom.

Namnregister (urval)

Angantyr Heidriksson, gotisk kung

Gissur, gautarnas kung

Heidrek den vise

Humle, hunnernas kung

Kjar, valernas kung

Valdar, danernas kung

Geografiska namn (urval)

Daner

Danpstad, på stranden av Dnjepr

Dunheden, Donauheden

Gautar

Gautland

Gautland (östra)

Gautland (västra)

Gotaland, goternas land

Gotjod, goternas land

Götar, goter

Harvad fjäll

Hunner

Jassarfjoll, askkullarna

Mörkved

Valer

Århem

GEOGRAFISKA NAMN I ÖSTERGÖTLAND MED KOMPONENTEN ”RING”

December 22, 2018

Ringens roll i ortsnamnsforskningen har på senare tid förnyats. Det har visats att ortsnamn med komponenten ”ring” är flest i Skandinavien. Författaren fil dr Ingemar Nordgren står för förnyelsen inom “ringforskningen”.

I en vetenskaplig tidskriftsartikel från 1999 skriver Nordgren:

“The following article deals with the ringfinds in the Nordic countries, ring symbolism and Nordic and Continental place names containgen the element Ring, and the author links those phenomena with the Goths. He sees a connection between the rings and the Gothic religion in the cult of the god Gaut. He regards the Ring places as former cultic and administrative centres and also ties them to warrior initiations. He disputes the earlier place-name researchers interpretation that they should be named after a person of the name Ring.”

Västgöten fil dr Nordgren har i sin bok “Goterkällan – om goterna i Norden och på kontinenten” (441 sidor, 2000) tagit upp den nya ringforskningen och bokomslaget illustreras av den berömda gotiska Pietroassaringen i Rumänien med runinskrift.

I en översikt av ringnamn i Östergötland finns bland annat följande namn upptagna:

Finspång: Ringstorp, Ringtorp
Kinda: Ringsjön
Linghem: Ring
Linköping: Ringkulla, Ringstorp
Mjölby: Ringstorp
Norrköping: Ring, Ringby, Ringstadmo
Rök: Ringstorp
Skälv: Ringstad, Ringstadholm
Söderköping: Ringaborg, Ringbosäter, Ringby
Valdemarsvik: Ringarum
Vårdsberg: Ringatorp
Vist: Ringetorp, Ringsnäs

Författaren Bertil Häggman har i SAXO – kulturhistorisk årsbok för Skåneland 2000 – sextonde årgången, MonitorFörlaget, Graagården i Vä, SE-291 65Kristianstad (ss. 184 – 185) anmält ovannämnda bok (“Banbrytande nyutgivet verk om goterna”

NÅGRA ANTECKNINGAR OM PROFETEN NEHEMJA PÅ GOTISKA

December 22, 2018

En renässans för det gotiska språket i Sverige var Torbjörn Nilssons och Patrick Svenssons “Gotiska – Grammatik, text och ordförklaringar” (Studentlitteratur, Lund, 1997, 124 sidor). Intresset för utdöda språk har på grund av universitetspolitiken i språk varit ringa. Det har varit en brist på läroböcker i gotiska i Sverige ända sedan 1850, då Anders Uppströms bok om Matteusevangeliet och det gotiska språket utkom 1850.

Den nya läroboken är indelad i sex huvuddelar: bakgrund, ljudlära, formlära, textdel, textkommentarer och alfabetiskt ordregister. Det finns rikligt med litteraturhänvisningar, som ger en uppfattning om forskningsläget på området (forskning pågår främst utanför Sverige). Boken vänder sig framför allt till språkstuderande men också den som är intresserad av gotiska språket och dess historia har nytta av boken.

Den bör särskilt vara av intresse i götalandskapen Västergötland och Östergötland men också på Gotland. Det kan man inhämta i Ingemar Nordgrens väldokumenterade “Goterkällan – om goterna i Norden och på kontinenten” som utkom för några år sedan i Västergötland (Västergötlands museums skriftserie Nr. 30). Den finns också på engelska som CD-bok.

Bibeln på gotiska

De flesta kännare av bibeln är bekanta med Codex Argenteus, som förvaras på Uppsala Universitetsbibliotek. Intresset har där koncentrerats till Nya Testamentet och få tänker på att det finns några fragment på gotiska även från Gamla Testamentet, nämligen ur Nehemjas bok. Denna bok förtäljer historien om hur Nehemja lyckades få perserkungen Artaxerxes I:s uppdrag att bege sig till Jerusalem för att bygga upp dess murar och hur han sedan stannade kvar som ståthållare i 12 år. Efter det fick han en ny uppgift: att reda upp vissa missförhållanden i Jerusalem. I Nehemjas bok finns också en redogörelse för hur Esra föreläste lagen för folket, som sedan slöt ett förbund med Gud att hålla lagen och fullgöra sina förpliktelser mot templet. Boken torde ha tillkommit under 300-talet f.Kr.

Nedan återges några av fragmenten ur Nehemja på gotiska (ur kapitel 5; det existerar också fragment från kap. 6 och 7). De finns i Codices Ambrosiani A B C D E, som tidigare tillhörde det 613 grundlagda klostret Bobbio. De förvaras nu i Ambrosiana i Milano. Dock finns fyra blad ur A i Turin och tre från E i Vatikanstaten). Därefter följer samma text enligt den svenska Bibelutgåvan av år 2000. Ur komparativ synpunkt hade det varit värdefullt med en översättning till forngutniskan. Det har under senare år hävdats att det gotiska språket står närmast tyskan (se bland annat den polske forskaren Witold Manczak, ”Sur l’habitat primitif des Goths” i Lingua Posnaniensis, 1998).

Nehemja kap. 5

5:13

. . . . jah qat alla gamaints: amen. jah hazidedun fraujan jah gatawidedun tata waurd alla so managei.

5:13

….må en sådan man bli utskakad och utblottad. De församlade ropade ”amen” och prisade Herren. Och de höll sitt löfte.

5:14

jah fram tamma daga ei anabaut mis ei weisjau fauramatleis ize in Iudaia, fram jera •k• und jer •l• jah antar Arta[r]ksairksaus tiudanis •ib• jera, ik jah brotrjus meinai hlaif fauramatleis meinis ni matidedum.

5:14

Och dessutom: från den dag då jag utsågs till ståthållare över Juda – dvs. från kung Artaxerxes tjugonde regeringsår till hans trettioandra, i tolv år – avstod jag och mina närmaste män från det underhåll som tillkom ståthållaren.

5:15

it fauramatljos taiei weisun faura mis kauridedun to managein jah nemun at im hlaibans jah wein jah nauhþanuh silubris sikle •m•, jah skalkos ize fraujinodedun tizai managein; it ik ni tawida swa faura andwairtja agisis gudis.

5:15

Mina företrädare som ståthållare lade tunga bördor på folket och utkrävde 40 siklar silver om dagen till mat och dryck Och folket tyranniserades av deras män. Men så handlade inte jag, ty jag är en gudfruktig man.

5:16

jah waurstw tizos baurgswaddjaus inswintida, jah taurp ni gastaistald, jah tiwos meinai jah allai tai galisanans du tamma/waurstwa.

5:16

Dessutom tog jag del i arbetet på muren, fastän jag inte var markägare, och alla mina tjänare var samlade där för att arbeta.

5:17

jah Iudaieis jah tai fauramatljos •r• jah •n• gumane jah tai qimandans at unsis us tiudom taim bisunjane unsis ana biuda/meinamma/andnumanai/weisun.

5:17

Vid mitt bord förplägades hundrafemtio stormän och styresmän, förutom gäster från grannländerna.

5:18

jah was fraquman dagis hvizuh stiur •a• lamba gawalida •q• jah gaits [•a•] gamanwida was mis; jah bi •i• dagans gaf wein allai tizai filusnai jah allai tizai managein; jah ana to alla hlaif fauramatleis meinis ni sokida, in tis ei ni kauridedjau to managein in taim waurstwam . . . .

5:18

Varje dag stod jag för en oxe, sex får av bästa sort samt fågel och var tionde dag för ett stort antal vinsäckar. Trots det utnyttjade jag aldrig ståthållarens underhåll, ty detta folk hade pålagor nog ändå.

Några preliminära slutsatser

I nedanstående tillägg har jag behandlat några frågor som gäller forngutniska före år 1000 e.Kr. Det finns ett antal belägg för att forngutniskan innan det nordgermanska inflytandet var ett östgermanskt språk. Därför vore det värdefullt ur jämförande synpunkt om verserna ur profeten Nehemja kunde översättas till den forngutniska som skrev och talades före år 1000. En tysk språkforskare (Max Hermann Jellinek, Geschichte der gotischen Sprache, 1926) uttalade sig (sid. 13) för goter och gutlänningar som ett folk:

”Die Goten und die namensgleichen Bewohner der Insel Gottland haben wohl ursprünglich ein Volk gebildet. Heute noch unterscheidet sich das Gottländische stark von anderen skandinavischen Mundarten…Von lautlichen Ähnlichkeiten wäre etwa zu erwähnen, dass das Altgutnische kurzes o nur vor antokonsonantischem r kennt. Vollständige Übereinstimmung mit den Gotischen liegt hir nicht vor, da dieses auh von antevokalischen und auslautendem r u hat in o (geschrieben au) übergehen lassen. Die Diskrepanz, aber auch die Übereinstimmung lässt verschiedene Erklärungen zu.”

NEW AMERICAN FOREIGN POLICY

December 19, 2018

Website American Greatness on December 14, 2018, published an article by John Fonte of the Hudson Institute on the Trump Doctrine. Excerpts below:

To understand the Trump doctrine, we must begin with candidate Trump’s first major speech on foreign policy on April 27, 2016 (thus even before the Indiana primary) to the Center for the National Interest at the Mayflower Hotel in Washington, D.C.

All the elements of the Trump doctrine are revealed in this maiden speech. This includes reversing military decline (“We will spend what we need to rebuild our military”); an emphasis on economic strength and “technological superiority” in geo-political competition; confronting the threats from China, North Korea, Iran and radical Islam; opposing nation-building; reversing Obama’s ambivalence with strong support for Israel; ending illegal immigration; and “strengthening and promoting Western Civilization.” Finally, the candidate rejected the “false flag of globalism” and declared, “The nation-state remains the true foundation for happiness and harmony.”

These core elements were expanded…in the Warsaw speech in the summer of 2017. In articulating his concept of sovereignty, Trump posited democratic sovereignty or popular sovereignty in the sense of self-government. He makes the moral argument that ultimate political authority resides in the people of a nation, not in transnational global elites nor in the always “evolving” notions of international (essentially transnational) law.

In Warsaw, President Trump presented a much broader conception of Western Civilization than the framework one often hears from secular elites in the European Union. Trump’s vision of the West encompasses not simply Brussels, Berlin, and Washington D.C. but Athens, Rome, and Jerusalem. It includes Christianity and Judaism, as well as the [Scottish] Enlightenment and modernity.

Presidential rhetoric is reinforced by the actions of the administration in directly confronting China, Iran, and Russia; in withdrawing from the climate accord, the Iran deal, and the proposed withdrawal from the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INFT) because of Russian cheating.

That said, the “war of ideas” goes much deeper. Within the democratic world itself there is a deep division over where ultimate authority (that is to say, sovereignty) resides. Is it with sovereign democratic nation-states or is it with evolving transnational and supranational institutions and rules of global governance (for example, new concepts of customary international law) that nation-states have either delegated authority to or permitted (sometimes encouraged) to expand?

This global ideological conflict over core values between what we might call “sovereigntists” and “post-sovereigntists” or, as President Trump puts it, between “patriotism” and “globalism” is perennial. It will continue well into the future and no doubt intensify in the decades to come.

Globalists dominate major international institutions, including the leadership of the United Nations, the European Union, the European Court of Human Rights, the International Court of Justice, international NGOs (Amnesty International, Human Rights Watch, etc.), the International Monetary Fund, the World Trade Organization, CEOs of global corporations, major universities throughout the West,

Some label the globalists as the “Davoise.” John Bolton has referred to them as the “High Minded.”

Liberal foreign policy has changed from even Bill Clinton’s presidency let alone the days of JFK and LBJ. What traditionally has been called liberal internationalism is steadily morphing into transnational progressivism.

Global progressives are quite open in their support for decreased national sovereignty (and, thus, by definition, diminished democratic self-government) and increased transnational authority.

The future will likely see a great divide between liberal and conservative worldviews on foreign policy and national sovereignty.

We already have a name for this phenomenon. The Germans call it Weltinnenpolitik or “global domestic politics.”

In the United States, global domestic politics first began in earnest in the 1990s. Transnationalist NGOs including Human Rights Watch, Amnesty International, Human Rights First, and others worked with U.N. “rapporteurs” in the United States and at the U.N. Durban Conference to excoriate American domestic policy on race and gender…

During the Yugoslav wars and the post-9/11 Global War on Terror these same NGOs waged continuous “lawfare” against American military and counterterrorist operations. They charged American leaders with “war crimes,” collaborated with foreign elites, and attempted to manipulate international law for the purpose of disrupting American foreign policy.

For years, both conservative and liberal foreign policy elites have lauded a “liberal global order” of interlocking international institutions such as NATO and the International Monetary Fund created by the United States as a bulwark of the free world in the global struggle against Communism.

A version of this essay first appeared in the Texas National Security Review on November 30, 2018.

WESTERN POLITICAL WARFARE NEEDS IMPROVEMENT

December 18, 2018

National Interest has in a recent issue opined that it is time for U.S. and other Western nations to improve their political warfare capabilities. The authors of the NI article were:

Hal Brands, Henry A. Kissinger Distinguished Professor of Global Affairs at Johns Hopkins University’s School of Advanced International Studies and senior fellow at the Center for Strategic and Budgetary Assessments. His newest book, with Charles Edel, is ”The Lessons of Tragedy: Statecraft and World Order”.

Toshi Yoshihara, senior fellow at the Center for Strategic and Budgetary Assessments. He previously held the John A. van Beuren Chair of Asia-Pacific Studies at the U.S. Naval War College where he taught for over a decade. His latest book, with James R. Holmes, is the second edition of ”Red Star Over the Pacific: China’s Rise and the Challenge to U.S. Maritime Strategy”.
Excerpts below:

Both Russia and China are governed by opaque, highly centralized and increasingly personalized governments that are well suited to the darker arts of statecraft. Political warfare, for such regimes, is second nature.

Girding for that contest with tyrannies will require embracing the role of ideology and the clash of values. For too long after the Cold War, there was an assumption in U.S. policy circles that ideology no longer mattered and that authoritarian regimes in Russia and China could therefore be treated as useful transactional partners or even as actors that would come to see the blessings of full membership in the U.S.-led international order. This policy had its logic and its advantages. But by losing sight of the importance of ideology, Washington also lost sight of a fundamental driver of conflict with authoritarian states—the inherent clash between liberalism and illiberalism. No less, it deprecated its own ability, as a stable and vibrant democracy, to wage political warfare against repressive regimes. And to make matters worse, a values-based foreign policy fell into disrepute after the Iraq War: ideology came to be seen as something dangerous and quixotic, not as a fount of American strength.

This has it backward. During the Cold War, the administrations that most effectively waged political warfare never forgot the importance of highlighting the ideological differences between the United States and its adversaries. Restoring America’s competitive edge today, in a new era of competition with authoritarian rivals, will once again require putting the clash of ideas and values center-stage.

Comment: The term political warfare refers to warfare other than military action used to enforce the will of a state or movement upon its foe. Political war may be combined with violence, economic pressure, subversion, and diplomacy but the chief aspect is propaganda (if waged by an extremist enemy), information (when used by a democracy) and psychological warfare (definition based on Paul A. Smith Jr., ”On Political War”, Washington D.C., 1989, pp. 3 and 227).

”Modern Political Warfare – Current Practices and Possible Responses” by Linda Robinson, Todd C. Helmus, Raphael S. Cohen, Alireza Nader, Andrew Radin, Madeline Magnuson, Katya Migacheva, RAND, (2018) takes a new look at what was originally a Cold War mode of warfare.

POLITICAL MEMOIRS OF AUTHOR BERTIL HAGGMAN VOL 3

December 12, 2018

EUROPEAN SUPPORT
FOR THE US FREEDOM ACADEMY CONCEPT
DURING THE COLD WAR

Bertil Haggman

Vol. 3

Contents

Introduction
Communist Political Warfare Training
The Orlando Committee and Alan G. Grant Jr.
The Freedom Academy
The Freedom Studies Center
A 1976 Seminar of the Freedom Studies Center

Foreword

This is Volume 3 of Bertil Haggman’s political memoirs. The first volume was published by Kindle Direct Publishing in 2015 and is available from Kindle as an e-book. The second volume will be published in September 2018 on Bertil Haggman’s blog varldsinbordeskriget.wordpress.com Academies like the Freedom Academy are important as a tool of freedom and democracy. This author has in the Swedish magazine Contra called for an American Freedom Academy to be established in the ongoing global war on terror.

Glimakra June 2018

Bertil Haggman

Introduction

The American Freedom Academy concept is worth remembering in a time when the West is again challenged.. It was during the Cold War for decades much debated in the United States. It is a fascinating story on how an Orlando, Florida, grass roots group managed to attract interest, both in Congress and media, for a political warfare academy, a ‘civilian West Point’ to counteract hundreds of political warfare schools in the Soviet Union and elsewhere.

Here the term political warfare refers to warfare other than military action used to enforce the will of a state upon its foe. Political war may be combined with violence, economic pressure, subversion, and diplomacy but the chief aspect is propaganda (if waged by a totalitarian state), information (when used by a democracy) and psychological warfare (Paul A. Smith Jr., On Political War, Washington D.C., 1989, pp. 3 and 227).

My interest in this subject stems from the fact that in 1966, when a privately financed freedom academy was inaugurated. I was the chairman of the Free Asia Committee in Scandinavia, an initial cooperating agency of the center. In my private archive I have letters exchanged on the subject and material related to the importance that the West establishes a sort of West Point for defense against communist psycho-political warfare.

The basic agenda in the field would be to educate citizens on the dangers of communist ideology not only in the United States but in all non-communist countries.

Communist Political Warfare Training

Communist political warfare was during the Cold War part of the revolutionary global civil war of communism from 1917 to 1991. It had its roots in the French revolution. V.I. Lenin argued that if a revolution was to be successful it had to be led by professional revolutionaries.

There were hundreds of Communist political warfare training schools in the Soviet Union and in other countries as well as on other continents. Best known is the central International Lenin School (ILS) established in 1926. Subjects were guerrilla warfare, revolutionary techniques, armed uprising, agitation and propaganda, political warfare etc.

The most common name in the West for the most important political warfare school in the Soviet Union is the International Lenin School but it has also been described as university, academy, institute and college (Lenin Institute of Political Warfare and Lenin University). Underneath is a quote from the testimony of Professor Stefan Possony to the House Committee on Un-American Activities (HCUA) :

“When Michael V. Frunze became Commissar of War in 1924 he started preparing for the establishment of a system of advanced training academies for foreign communists to make them professional revolutionaries. In 1925 the Hungarian Bela Kun, chief of Comintern’s Agit-Prop Department announced plans for a new Comintern school and the Lenin School was established in May, 1926. By 1959 the school had processed 120,000 pupils. The first graduating class was in 1928. ”….students came from many countries and were given an unusually intensive three year course designed to train them in all of the arts of a total power struggle. Guerrilla warfare, armed uprising, agitation and propaganda, legal and illegal methods, as well as advanced indoctrination in Marxism-Leninim, were all in the curriculum.” (United States Congress. Hearings on the Freedom Academy Bill 1964, p. 1194).

Teachers included Soviet leaders Stalin, Manuilsky, Bukharin, Molotov, Kuusinen, and Trotsky, before he had to escape from the Soviet Union (see below).

The school had two courses: the full course ran for three years while there was also a short course of one year.

One of the most extensive FBI reports on ILS in a synopsis of facts stated:

“Informants report Lenin School (LS) founded 1926 in Moscow, Russia to train Communist leaders from other countries both politically and practically. Other schools, such as Far Eastern University, also in progress in Russia simultaneously with LS. Branch of LS believed to have operated in Sweden. American students for LS were selected by CP, USA. A quota for each country assigned by Communist International. Those who were considered to be leadership material were selected. Travel to the school was paid by the CP and student received a subsistence for themselves and for their families while at school. Some informants state they were instructed to protect their identity while traveling. Students at LS transferred CP membership from country of origin to CP of Russia. At school, students were interviewed and indoctrinated concerning security. Most students assumed aliases at school. LS term was from 1 to 3 years. Classes held in various languages simultaneously. Instructors at LS were chiefly from Russia. Courses covered marxist philosophy and economics, history of CP movement, history of trade union work. Students received instructions in military training, firearms and illegal work. Some FBI informants report receiving instructions in espionage and sabotage. After completion of course at school, students toured Russia. Some were assigned in departments of CP of Russia. Others returned to country of origin to assume leadership role. Some students utilized as couriers during and after school year” (FBI Report, August 2, 1954, New York. Title: The Lenin School. 71 p.).

After the Soviet collapse it has been confirmed that the Soviets regarded ILS as very secret:

“Much of what went on at the ILS was secret. In 1930, William Weinstone, the CPUSA’s representative to the Comintern, rebuked the CPUSA’s Secretariat for publishing an article about the school. Weinstone told his comrades that the article ‘has aroused the School Administration and the students because there must be absolutely no publicity given in regard to the school or any of its activities…nothing like this must be repeated.” He also reminded the party not to send material to the students using an ILS address”
(H.Klehr, J.E. Haynes, F.I. Firsov, The Secret World of American Communism, New Haven: Yale University Press, p. 202).

Some of the more prominent pupils of the Lenin School were:

Chou En-lai, China
Harry Pollit, Great Britain
Sanzo Nosaka, Japan
Ernst Thaelmann, Germany
Maurice Thorez, France
Gus Hall, USA
L.L. Sharkey, Australia
Joseph Z. Kornfeder, Chzechoslovak-American communist defector
Sam Darcy, USA
Leonard Patterson, USA

Extensive material in files of the FBI is available on American trainees, but much information is blacked out.

Joseph Z. Kornfeder when testifying for the HCUA in 1959, presented as exhibit the curriculum of the Lenin School, which he had attended (“Curriculum”, Lenin University, Moscow, U.S.S.R., (as of 1944).

Below are the names of other Comintern training centers:

University of the Toilers of the East, Moscow (replaced the Tashkent School) was established on May 18, 1921. See also under section 8 below.

Trainees: Ho Chi-minh, Vietnam
Nalini Gupta, India
Raden Darsono, Indonesia

The Central European School in Moscow mainly had students from Balkan and Baltic countries.

The Sun Yat-sen University (Far Eastern University), Moscow trained Chinese communists. General Krivitsky wrote on this “university”:

“When the Comintern began to turn its attention to China, it created a university of the east, the so called Sun Yat-sen University, with Karl Radek at the head. Moscow was then in a frenzy of optimism over the prospects of a Soviet revolution in China. Sons of generals and high Chinese officials were invited to attend this special training school. Among them was the son of Chiang Kai-shek (Krivitsky, In Stalin’s Secret Service, NewYork: Enigma Books, 2000, p. 51).

The communist political warfare training system later went in the direction of greater diversification. For example, the Frunze Military Academy, for a while was the highest institution of military learning. It was established in 1918. This school was the equivalent of the Command and Staff School in the United States, something like the Ecole de Guerre in Paris.

In 1936 a new institution was created, the Voroshilov Higher Military Academy, which was the equivalent, on a somewhat higher level, of the National War College. It embraces all three military services, but, unlike the National War College, which is teaching essentially on the level of colonels, a great deal of the teaching at the Voroshilov Academy is at the flag rank level. In addition, it has extension courses, a research institute on doctrine, and also offers refresher courses for earlier graduates… (United States Congress. HCUA Hearings 1959, p. 81).

Among the trainees: Josip Broz Tito, Yugoslavia

The Tashkent School, Tashkent, Central Asia was established by Lenin in 1919 to train Asian communists. A special complex,”India House”, was to train Indian communists.

Trainees: Shankat Usman, India
Fazl Qurban, Pakistan
Manabenda Nath Roy, India

The New Lenin Institute (Institute of Social Sciences, Institute for Social Studies, International School of Marxism-Leninism), Moscow, was set up in 1967 and taught a systematic course in revolutionary techniques:

“…training [was] part of a systematic course in revolutionary techniques which has been on offer to carefully select Communists since 1967 but the existence of which was revealed only in 1973.The courses [were] run by the Lenin Institute,…Each course lasted about six months.” 300 to 600 were enrolled at any given time. The largest group was from Latin America. The training consisted of courses in armed and unarmed combat and guerrilla war, illegal operations, social psychology, open and clandestine journalism, subversive use of posters, radio, television, public speaking, and Marxist-Leninist ideology” (Brian Crozier, “Aid to terrorism”, Annual of Power and Conflict 1973-74 – A Survey of Political Violence and International Influence, London: Institute for the Study of Conflict, 1974).

The Orlando Committee and Alan G. Grant Jr.

The Freedom Academy concept was a typical private initiative started in Orlando in the fall of 1950 by citizens speaking in local high schools on communism and the Soviet threat. The initiator and prime mover of the group was Alan J. Grant Jr., who had fought in a parachute regiment during the Second World War, graduated from Harvard Law School and written a thesis at Harvard on guerrilla and revolutionary war. The Orlando Committee was formed in 1953, and in 1954 the Freedom Academy concept (first called Free-World Academy) was presented in a report later sent to the White House (Man of the Week: Freedom Academy’s Alan Grant, Orlando Sentinel, Florida Magazine, September 18, 1960, pp. 4-5).

In a testimony before the US Congress Senate on June 17, 1959, Grant explained his work on the concept from the beginning of the 1950s as a representative of the Orlando Committee (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing Before the Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal Security Act and other Security Laws of the Committee of the Judiciary, United States Senate, Eighty-Sixth Congress, First Session, on S. 1689 to Create the Freedom Commission for the Development of the Science of Counteraction to the World Communist Conspiracy, June 17, 1959, pp. 10 – 23).

Grant said that “some of the members of the Orlando committee have been working with the basic proposal before you since 1951. This legislation presents a new idea, a new procedural concept in the cold war” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

He also more in detail told the story of the origins of the Freedom Commission Act:

“The origins of the Freedom Commission Act go back to the late
summer of 1950. American forces in Korea had been pressed into the Pusan perimeter and we faced a serious military situation. But more important, it had by then become plain that the Soviets had thrown an across-the-board challenge at the West which would test our national character and every part of our free society as it had never been tested before. The stakes were national survival and the challenge would continue indefinitely conceivably for the remainder of this century, or longer.

In the late summer of 1950, a small group of Orlando citizens organized themselves into a committee called the Know Your Enemy Speakers. This committee believed that as an absolute minimum our high school seniors should be given a broad survey course on world communism (in addition to courses in American history and civic courses to show the advantages of an open society) so they could understand something of the frightful challenge — political, scientific, economic, and military — facing their Nation, and as a result would better understand the unique obligations of American citizenship.

To avoid controversy, our committee was quietly organized on a
broad bipartisan basis to include management and labor, the major religions, and both political parties.

During the 5 months from the formation of the committee to the
beginning of the lecture series, we were careful to explain the program to the many organized groups in the Orlando area, and the Sunday before the kickoff the local newspaper ran a full page story explaining how the subject matter would be handled. Thanks to this careful public relations no opposition developed even though we where “bringing communism into the classrooms” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

The program ran 3 years.

The Freedom Academy

The report resulted in a more than a decade long struggle inside and outside of the American Congress. A bill was introduced both in the Senate (sponsored by Senators Karl Mundt and Paul Douglas) and the House.

In his continued testimony in 1959 Grant informed about the continued research of the Orlando Committee on the state of information in the United States concerning the Soviet challenge:

“While the school program was in progress, we made inquiries to learn what other communities were doing to inform our youth of the Soviet challenge. It appeared that very little was being done. No one had had the foresight to teach the teachers to give such courses and the school administrators, the PTA’s, and the general public felt no urgency in the matter. Furthermore, little was being done to reach the undergraduates in our colleges and universities.

…we asked how this educational failure [could] be corrected” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

The conclusion was that the Soviets had a better organized total political warfighting apparatus than the United States:

“All our reading and study pointed to the central fact that the Soviets were winning the cold war, because they had systematically prepared themselves over many decades to wage total political war, while the West had not. To the Soviets, political warfare or psychopolitical warfare is an all encompassing concept which gives direction and orientation to everything they do. They consider it the most important of the sciences. In the West it has been a neglected stepchild.

Soviet concentration on political warfare has given them three important operational advantages and a tremendous lead time. While these three advantages may appear obvious, nevertheless they are matters, the implications of which the West has not faced up to in terms of counteractivity. I would like to list these three advantages briefly, because they will help pinpoint the specific problems which the Freedom Commission Act will help solve.

First, the Soviets have developed their conspiratorial version of
political warfare or psycho-political warfare into a true operational science. To wage this new dimension of warfare, they have designed and fieldtested a broad spectrum of political weapons and political weapons systems. They have thought out the many open and covert organizational forms and operational techniques by which a highly trained, though small, power elite can acquire maximum power and influence in any given society or situation. Finally, the Soviets have meshed their psychopolitical warfare into their overall long-range strategy of protracted conflict, in which we are never given a sufficient provocation to use massive retaliation, but where, nevertheless, our overall position gradually weakens in relation to the Soviets. There is not time to make any detailed comments on Soviet operational methods and I don’t believe that is necessary before this committee. However, because so little has been written about Soviet conflict techniques, that is, communism as a method, I would like to respectfully refer this committee to three books which the Orlando Committee believes do this much needed job. They are Protracted Conflict, just published by the Foreign Policy Research Institute at the University of Pennsylvania; The Organizational Weapon, a 1952 Rand Corp. study, and A Century of Conflict, by Dr. Stefan Possony, of Georgetown University.

Second, the Soviets have trained the most skilled, dedicated, and cohesive political warfare cadres and leadership groups the world has known. They simply fight harder and with more know-how than their opponents. From the beginning Communist leaders have realized that political warfare is a sophisticated science which makes heavy demands on its practitioners. Perhaps no other area of human activity requires a greater personal commitment. This is not something which can be entrusted to amateurs or dilettantes. It requires intensively trained, fully committed professionals” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

At one point in the testimony Grant presented several examples of media attention concerning Soviet and satellite states’ training centers for political warfare:

“I would like to list a few examples which have come to the attention of the Orlando Committee.

Daniel James, a leading authority on communism in Latin America, in a 1954 Washington Post article, described a training center in Prague devoted exclusively to the training of Latin American Communists and European

Communists who would be working in Latin America. According to James, the enrollment was 750, and political warfare was the primary subject. Presumably many thousands of Latin Americans have now received advanced training at this center and have been redeployed throughout the fabric of our southern neighbours. Recently there have been published reports of another training center in Prague for African Communists with facilities for 3,000 students.

Professor Alexander, of Rutgers University, in his book, Communism in Latin America, mentions briefly a whole system of training schools by the Chilean party to increase the sophistication and know-how of its members.

Herbert Philbrick, in I Led Three Lives, has described the secret district training school, run by the party in the Boston area to train party cadres.

Joseph Z. Kornfeder and William C. Nowell, alumni of the famed, but little understood Lenin Institute, have told us about the training in political warfare the present leaders of the various Communist parties received in Moscow in the twenties and thirties.

In the September 1955, issue of Facts Forum, Montgomery Green has written a revealing article on the system of political warfare colleges operated in Russia. The article begins with these words :

Perhaps the most closely guarded secret of world communism, cut off from view by the Iron Curtain and shrouded in unbelievable security precautions, is the system of colleges for professional revolutionaries that annually turn out thousands of skilled agitators to bedevil the free world. Although this educational program has been in action for 30 years, and has graduated political saboteurs estimated to number a minimum of 100,000, its very existence is unknown to most people in the West.

The reason for the supersecrecy with which these schools have been surrounded is that they constitute the most successful cold war weapon yet developed by world communism.

Third, they have a superior organization which is skilfully deployed throughout the fabric of each nation to obtain maximum power and influence for the numbers involved. This organization, manned by trained political activists, permits the Communists to take full advantage of the infinite variety of organizational possibilities inherent in a total political war, whether setting up a front to organize and manipulate a previously unorganized sector of a given society, infiltrating an existing institution, or recruiting student leaders for a guided tour of the “New China.” It is significant that an advanced textbook on Bolshevik strategy and tactics is called The Organizational Weapon — Selznick, McGraw-Hill, 1952” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

Grant also described the communists as “masters of conflict”:

“Finally tremendous resources within Russia and China have been mobilized to support Communist political warfare efforts. This is seen in their extensive language training program which emphasizes the numerous languages and dialects of Asia and Africa, and in the training of engineers and technicians beyond internal needs.

The Communists have been aptly described as the masters of “conflict management.” With their superior operational science, with their skilled cadres and leadership groups, with their sophisticated organizational forms, the Soviets are able to achieve their short- and long-term objectives through an amazing variety of means. Their overall attack is so diverse only a trained individual can begin to identify its many forms.

In summary, Soviet cold war gains have been made possible by the systematic development of the science of political warfare and conflict management, by the intensive long-term training of leadership groups in this science, and by the creation of the diverse organizational structure which can fully utilize the new science and the superbly trained cadres and leadership groups.

These Communist strengths highlight the basic United States and free world weaknesses which underlie many of our cold war defeats and are severely handicapping our long range efforts” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

After this presentation on Soviet strengths in the field Grant turned to the weaknesses in the Free World’s response:

“I would like to list these weaknesses briefly as the Orlando committee sees them, because I believe this will help your committee understand our thinking; and will lead to a fuller understanding of the Freedom Commission Act.

First, there has been no overall, intensive, systematic effort to develop counteraction to the Soviets into an operational science which will meet fully the Soviet’s total political warfare and protracted conflict strategy and techniques. When I say “counteraction” I mean both the so-called positive and negative aspects and also counteraction in the private as well as the governmental sector. Also, and this is important, I mean an operational science which fits within democratic morality and concepts — not a conspiratorial science to fight a conspiratorial science.

During the past few years a great deal has been written about Russia, China, and communism, but strangely almost nothing has been written which attempts to develop an operational science for the West which will fully meet the total Soviet challenge. This is of course, a tremendous challenge which, in its details, is beyond the capacity of any one man” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

Grant correctly held up Stefan Possony’s 1952 book as a pioneering work in the West on the ongoing war between the Free World and communism:

“As far back as 1952, Dr. Stefan Possony, professor of political science at Georgetown and adviser to the Defense Department on Soviet Affairs, wrote in his pioneering book, A Century of Conflict, and I quote :

Only fools refuse to learn from their enemies. There is no reason why we should not pick up some of the Communist tricks and use them, if and when they fit into the framework of our own requirements and morality. If only for defensive purposes, we must understand Soviet procedures. The Western World must urgently develop a new synthesis of the operational art.

You can go to most good libraries and pick up any one of dozens
of books containing a scholarly description of some aspect of communism. In the final chapters the author often feels a need to suggest free world countermeasures. But, at this point, the scholarly, analytical mind seems to run into a mental roadblock. We are seldom given anything more helpful than broad generalities. While the author may set forth commendable goals, he does not describe any realistic means by which we can achieve these goals. It does no good to say repeatedly that the free world must develop its own operational art, unless we describe the organizational means which will make this possible. For 15 years our political science community has turned its back on the greatest challenge to political thought in our age. This is a fantastic situation” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

Grant then turned to the fact that there were no broadgaged and systematic efforts in the West to train government personnel and private citizens in the complex science of counteraction:

“Second, there has been no broadgaged, systematic effort to train private citizens and cold war agency personnel in the tremendously complex and difficult science of counteraction. There are no free world counterparts to the elaborate system of political warfare training schools the Soviets have been running for 40 years — other than the limited facilities of the CIA which is in the covert area. We have specialists on various aspects of communism. We have almost no experts or trained leaders in the area of counteraction. Nor is any program underway to develop such experts and leaders. After all you can’t train people in a science which has yet to be developed. Moreover, not only have we failed to train in counteraction, but very few of our cold war agency personnel are well grounded in communism, particularly Soviet conflict techniques. Even fewer are well versed in the interrelated military — economic-political aspects of the problem” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

Grant went on to refer to a “memorandum prepared by Dr. Edward P. Lilly of the Operations Coordinating Board which summarizes all cold war educational activities of the Federal Government with the exception of the CIA and the FBI. This shows that present training is conducted along conventional lines and almost nothing is being done to give systematic training to cold war agency personnel in counteractivity. The same gap exists in the private sector. This will be developed by Dr. Gerhard Niemeyer, professor of political science at Notre Dame and current lecturer at the National War College [in a later testimony] (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

In the view of Grant this training failure resulted in well meaning amateurs competing with fully committed professionals. The lack of organizational focus was needed:

“Third, we have not created the organizational focus, particularly in the private sector, through which we can counter the total Soviet threat.

Because we have not done these three things, our Government has had to rely on the conventional means of diplomacy, military and economic aid, and intelligence. But these conventional means, regardless of the skill with which they are employed, fail to engage the Communists on much of the battleground. We simply lack the operational know-how, the trained manpower, and the organizational forms necessary to cope with many forms of the Soviet’s psychopolitical warfare” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

Even the State Department had admitted that there was a lack in the field of political warfare training in the United States:

“In hearings this spring before the House Appropriations Sub-
committee, the State Department asked for funds to set up small staffs which could work full time to counter Soviet political and economic warfare. During the hearings Douglas Dillon made this startling and revealing statement :

We feel that it is necessary to have some staff or some group responsible for giving full time to these matters, planning action, following it up, and working out what we should do to counter the Soviet threat.

I have felt the need for this for some time and last year, when the business advisory group looked into the problem they felt the need for it. It was found that there was no place in the Government, in the State Department or anywhere else, concerned solely with this problem and what to do about it. It has been handled, to the extent it has been handled, in the different regional bureaus where they frankly emphasize only what is happening in their own respective areas. They do not exchange views on various parts of the world. They do not know the total Communist drive that may be behind particular actions and I do not think that their results have been anywhere near as effective as they should be.

We have talked over this problem a little bit with some of the countries that are interested and one of the conclusions we came to was that we were not well enough organized ourselves to know intelligently exactly what we wanted to do about a number of these problems. About 6 or 7 months ago I came to the conclusion we do need a full-time staff to work on this subject.

But suppose these staffs are set up. Suppose they do fully understand what the Soviets are doing on a world scale. They will still lack the trained manpower and the organizational forms to meet this new dimension of warfare. They will be a general staff without any army. The Orlando committee predicts many breakdowns from sheer frustration” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

The use of psychopolitical weapons in the Soviet penetration of Asia, Africa and Latin America was well known, Grant continued:

“The pattern of Soviet penetration in Asia, Africa and Latin America is by now becoming known. The groundwork for this penetration was laid by decades of intensive cadre training and the careful testing and perfecting of a broad range of psychopolitical weapons. The tragic situations in Cuba and Iraq are not the result of any sudden Kremlin brainstorm. Their history goes back to the Lenin Institute in the twenties and thirties and the schools in Prague and Argentina in the fifties. Hundreds of intensively trained cadres, toughened by years of political warfare and underground work were poised to step in and develop any revolutionary situation. Conventional diplomacy and economic aid cannot cope with this. Our virtual helplessness in the face of those developing crises is a direct result of our failure over the past decade to develop counteraction and to get down to the hard, practical work of training leadership groups.

The Soviet challenge requires planning in terms of decades by systematically trained persons who understand the full spectrum of counteraction, both what can be done by government and what can be done by private citizens and organizations. The Cubas, the Iraqs, the Keralas of a decade from now may be lost because we are not training and deploying the people today who could be changing the whole climate of opinion and creating the anti-Communist strength in these target nations which would prevent the situation from ever developing to crisis proportions.

All of these matters deeply concerned our small group in Orlando. To us, the indispensable keys to our long-range victory against this new dimension of warfare were the rapid development of our own operational know-how, the training of leadership groups, and the creation of new organizational forms. But we searched in vain for any sign that a determined effort was being made along these lines either by the Government or by private institutions. It seemed ridiculous that a small group in

Orlando should have to take the lead in such an obvious matter” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

The Orlando committee in 1953 discontinued its school program to focus on the development of the Freedom Academy concept:

“In 1953, we discontinued the school program in order to spend all af our time developing this concept. A new committee was organized, called the Orlando committee, and, by the spring of 1954, this committee had produced a 50-odd page report recommending the establishment of a privately financed academy, which we first called the Lincoln-Petkov Academy and later the Free-World Academy. Petkov, of course, being the Hungarian patriot executed by Communists in 1947.

We sent this report to Robert Cutler, who then headed the planning board of the National Security Council, with the idea that if the administration agreed with us, it could quietly recruit a board of distinguished private citizens in whom the country would have faith and who could raise the large sums needed.

Cutler circulated our proposal through the various cold war agencies and, in July 1954, the Operations Coordinating Board set up a conference which I attended for the Orlando committee. There were wide differences of opinion among the participants as to details of the proposal and as to the urgency of establishing an academy. This resulted in a noncommittal, least common denominator report going back to Cutler, instead of the strong action report we were seeking.

Frustrated in Washington, the Orlando committee revised the proposal and, in November 1954, mailed it to approximately 160 persons and organizations. This mailing list included a cross section of political thinking and a number of the most experienced anti-Communists in the country. The response was heavy and generally favorable. We were particularly pleased to note that liberal, moderate, and conservative anti-Communists all seemed to be in basic agreement on the urgent need for the academy.

On the basis of this favorable response, the Orlando committee held three all-day conferences in New York City in the winter of 1955. These conferences were attended by a well-balanced group of distinguished liberal, moderate and conservative anti-Communists. Again, there was broad agreement on the pressing need for the academy and much work was done to activate the Orlando proposals.

At the end of the first conference, John K. Jessup, chief editorial writer for Life magazine, told me he was surprised that so representative a group of anti-Communist thinkers, some of whom had been fighting each other for years, could be brought together in one room. He was astounded when they were able to work together all day with hardly a scratch of the pen passing between them. This strengthened the long-held belief of the Orlando committee that persons of widely divergent backgrounds and political viewpoints can agree on a wide range of action in this area once they have done their homework and so have a common framework of reference and an understanding of the critical problems to be solved.

Despite general agreement among the conference experts, our attempt to establish the academy at that time failed because we were unable to produce adequate financing.

From late 1955 until last September [1960], very little was done to push the Orlando proposals. We felt we would have to wait until there was a change in the climate of opinion. By last September we began to detect a shift in the attitude of an increasing number of our fellow citizens. The stoning of Nixon [in South America] and our severe setback in Iraq was having its effect. Sam Lubell, the pollster, noted a vague and as yet inarticulate fear that the situation was getting beyond our ability to control and that the United States was gradually being pushed into a corner.

For the first time, the members of the Orlando committee felt there was a reasonable chance to create the academy through public legislation. On October 2, we met with our Congressman, A. S. Herlong, Jr. [of Florida], and briefed him on our ideas. He agreed to introduce legislation in this session” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

Grant regretted that it would not be possible in his testimony to outline the complete concept of the Freedom Commission and the Freedom Academy and referred to Congressman Herlongs floor speech when introduced the bill in the House in February:

“I wish there was time to outline our complete concept of what the Freedom Commission and the Freedom Academy can be and to pass on our many ideas and suggestions. If I were to do so, however, there would be no time left for other witnesses. Attached to this statement is the floor speech made by Congressman Herlong at the time of the introduction of the companion bill in the House on February 2. This speech outlines the substance of the bill and makes suggestions regarding the Commission, the joint watchdog committee, the academy curriculum, the academy faculty, and the student body. It also suggests some of the many benefits which can be expected” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

A brief comment was allowed, however:

“I would like to comment on the bill very briefly.

The heart of the Freedom Commission Act is section 6, which sets forth the principal functions of the academy.

Subsection 1 empowers the academy to develop systematic knowledge about the Communist conspiracy. …there is a need to bring together all of this material in a single center where it can be systematized and put to use. Too much valuable work is now gathering dust on library shelves. Also there are still important aspects of the Communist problem which have not been adequately researched or described, particularly material which presents and interrelates the full spectrum of Communist operational strategy and techniques.

Subsection 2 authorizes the Academy to explore and develop the full range of counteraction in both the civilian and governmental sectors, and to achieve a new synthesis of the operational art for the free world. This of course, is the vital area, where very little has been done. We would anticipate the Academy, for example, making a survey of all types of private organizations at the community, State, and National level to determine how they can participate in the Cold War in an effective, sustained, and systematic manner. We would expect the Academy to look several decades into the future and to develop programs now which will bear fruit in the sixties and seventies, as well as programs which can meet immediate pressing needs. The Academy would not be engaged in a general search for knowledge for knowledge’s sake. It would be seeking the practical, concrete means to meet the total Soviet challenge — the operational techniques and the organizational forms, which can activate and utilize every possible source of strength.

Developing counteraction into a science will be largely an academic accomplishment, unless we take the next step and get down to the practical work of training private citizens and Government personnel in this new science. We must get the material off the library shelves and pump it into our great civic organizations and Government agencies. This is provided for in subsections 3 and 4. There is little point in working out an inspired program for private organizations, unless there is a realistic training program which will provide them with the trained leadership which can give intelligent, bipartisan guidance. Since the Communist organizational weapon is working within a multitude of political, religious, economic, and ethnic groups, counteraction must be carried out by leaders of these same groups. This calls for a broadly representative student body and a training program tailored to a variety of conditions and circumstances” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

It was important to underline that the creation of a Freedom Academy would in no way be engaged in investigating the communist conspiracy. In the words of Alan Grant:

“The joint committee proposed in this bill would not be engaged in investigating the Communist conspiracy within the United States, nor would it be concerned with drafting or amending security laws. That would be the business of the Senate Internal Security Subcommittee and the House Un-American Activities Committee. The last thing we want to do is interfere with those committees in any way or to pre-empt their jurisdiction. If the language of section 15 needs any amending to make this absolutely clear, then it should be so amended.

What the joint committee would do is to make continuing studies of the work of the Commission and the Academy to see that the intent of Congress is carried out and that an intensive, practical effort is made to develop counteraction and to train relevant personnel. The most important reason for the joint committee is to increase public confidence in the Commission and the Academy. We are aware of the reluctance of the House and Senate leadership to establish further joint committees. We believe an exception is indicated here” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

It would be fatal, as the Justice Department had argued to have the functions of the academy handled by existing departments and agencies:

“Second, the Justice Department, in a letter to the House committee which has the companion bill, suggests that all the functions of the Commission and Academy can be handled by existing departments and agencies and with less confusion and overlapping. This would be fatal.

It is already very late. We must develop counteraction on a crash
program basis. To do this we must assemble at the Academy persons with a wide diversity of knowledge and talents, who

have been relieved of other responsibilities and can work full time on this problem. This is not something which can be scattered among the different departments and agencies, to be worked on piecemeal by different technicians and desk-level people whenever the day-to-day problems ease up” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

The State Department had admitted that it was a serious error to compartmentalizing its planning and direction of counter-activities to Soviet political warfare:

“In counteraction, every part affects and influences every other part. The State Department has admitted, in the already mentioned hearings before Congressman Rooney’s subcommittee, that it has made a serious error in compartmentalizing its planning and direction of counter-activities to Soviet political and economic warfare. A far greater error will be committed, if we try to divide up the development function into neat little watertight packages to be farmed out to different agencies. This area cries out for an operational science which can closely intermesh the whole range of private and governmental counteraction. This can best be done by a single organization able to consider all aspects of this infinitely complex and sophisticated problem.

Furthermore, no one, to our knowledge, has drafted or is intending to draft legislation to give these other departments and agencies the necessary authority and funds. The fact that these agencies have not sought such authority indicates they are not “hot” to undertake this challenging added burden. Rather, they appear to be fully engrossed with the day-to-day problems, and their whole setup is unsuited for either the development or training functions.

The Orlando committee has worked long and hard on the present proposal at a considerable sacrifice to business and professional careers. Certainly, the present legislation is not perfect but we are getting a little tired of nit pickers who have no counterproposals. This is war. There is no time to wait for the perfect bill. Let’s get on to the job. The bill can be amended at later sessions” (Freedom Commission and Freedom Academy Hearing, June 17, 1959, pp. 10-23).

In 1960 the bill was passed by the Senate but it bogged down in the House. New bills were introduced in 1961 and 1964. Opinion polls showed that the American people supported the Freedom Academy bill 4 to 1.

Finally the last bill was defeated in congress in 1964, which ended the attempts to create this political warfare training academy.

The Freedom Studies Center

As the efforts to create a Freedom Academy were resisted in Congress and by the Department of State a privately funded academy was inaugurated. The initiative was taken by the American Security Council and the Institute of American Strategy, both in Chicago and founded in the 1950s. It resulted in the foundation of the Freedom Studies Center established in Boston, Culpeper County, Virginia, with John M. Fisher as Director. Among the initial international cooperating agencies of the center was the Free Asia Committee in Scandinavia of which the author of this political memoir was chairman (Freedom Studies Center booklet, no publication year) For a detailed history of the Freedom Studies Center, American Security Council and the American Security Council Foundation see John M. Fisher, “History Milestones: American Security Council and American Security Council Foundation” (2005) on the foundation’s webpage.

The dedication was held in Boston, Virginia, on September 25, 1966. It took place after the first seminar for Congressional Aides on September 21-24. Some of the lectures were related to psycho-political warfare and the American response, which was one of the speakers, Arthur Meyerhoff defined as “America’s unused weapons in the Cold War. (September 22, 1966: Course Orientation by John M. Fisher and Dr. James D. Atkinson; Perspectives on the Cold War by Edgar Ansel Mowrer, Pulitzer Prize Winning Foreign Correspondent; The Response of American Constitutionalism to the Communist Challenge by Professor William Yandell Elliott, Harvard University; Free World Alliance Systems: Successes and Failures by Professor Eleanor Dulles, Georgetown University; September 23, Psychopolitical-Warfare: Continuity or Change of the Soviet Pattern? By Dr. Victor A. Fediay, the Library of Congress; Chinese Communist Conflict Management, Walter Judd, M.D., former Member of Congress; America’s Unused Weapons in the Cold War by Arthur Meyerhoff, President of Arthur Meyerhoff Associates Inc.; Dinner Discussion, Soviet Disinformation Operations by Allen Dulles; September 24, Soviet Trade: Peaceful Competition or Weapon of Political Warfare?, Joseph Gwyer of the Library of Congress; Competition or Cold War at Sea?, James J. Martin, Vice-President, National Maritime Union of America, AFL-CIO; Soviet Propaganda with Special Reference to Peace and Disarmament Themes, Professor Frederick C. Barghoorn, Yale University; Technological Competition: A Net Evaluation by Colonel Raymond Sleeper, USAF; Patterns of Insurgency and Counter-Insurgency by Brigadier General Edwin Black, Director, Western Hemisphere Region, Office of the Assistant Secretary of Defense;

A telegram was sent from President Lyndon B. Johnson stating:

“The will to resist aggression is strengthened by our understanding of the alternative to turning back a foe who would deny man’s freedom. That understanding grows through education. It is a responsibility which public and private institutions must share. I commend your commitment to this great and urgent work of defending freedom and promote peace. You have my every wish for success” (Press release by the Freedom Studies Center on September 25, 1966).

Director J. Edgar Hoover of the Federal Bureau of Investigation also commended the establishment of the Freedom Studies Center:

“Americans need today to know about the [communist] enemy: who he is, how he operates, what he intends to do with their country. The Freedom Studies Center, by pointing out the evils of the enemy and encouraging our citizens to know more about the national heritage, will render a great service to our country. Only by an informed citizenry, conscious of its responsibilities in this giant ideological battle, can we hope to keep alive the flame of freedom” (Press release by the Freedom Studies Center on September 25, 1966).

For the use by the center the Institute for American Strategy acquired the publication right to the book Red Interpreter: The Lexicon of Communist Semantic Warfare (ed. By Erik J. Vesely). It had been published in a first edition in 1955 and further editions were prepared by Dr. Vesely.

In 1969 the center reported that it was prepared to operate as a small private freedom academy that year if sufficient financial support was available. During that year one seminar per month was planned. It would feature a special guest lecturer and for the first one it was to be General William C. Westmoreland, then Chief of Staff of the U.S. Army.

In September of 1969 the first class of thirty private freedom academy students toward acquiring a Master’s Degree in International Politics would start. The work, which had been a long-range objective, also started on a Cold War Situation Room where conflicts could be seen in perspective. At that time the financial requirements of the center were estimated at 11 million US dollars.

Situated close to Washington the center continued to offer training seminars during the 1970s. The goal was to open the academy to all segments of society in the Free World on Communist strategy and tactics and the development of programs for defending and extending the sphere of freedom in the world. A detailed curriculum was prepared by Dr. Erik J. Vesely and Professor Stefan Possony. In 1968 there were one to two meetings or seminars a month. From September 1968 the capacity was increased by nearly 50 % when an accommodation area was opened to house 35 seminar participants.

1973 the library of the American Security Council was donated to the center. A newly constructed library building was named “Sol Feinstone Library for the Survival of Freedom”. Mr. Feinstone was a well known historian, philantropist, and collector of American primary source material from the Revolutionary War and the early years of the United States. He had helped fund a number of libraries all over the country.

Alan J. Grant Jr. was on the Planning and Development Committee and the campus was planned to house a ‘civilian West Point’ (comparable to the Naval Academy in Annapolis and the military academy at West Point) but the full plan was never implemented.

A 1976 Seminar of the Freedom Studies Center

An important national security seminar was held in 1976 with Lt. General Vernon A. Walters as guest lecturer. USAF Major General George Keegan also lectured while John M. Fisher spoke about “What Can Be Done”. Among the participants were Ambassador Eldridge Durbrow, who was a director at the center and General Lyman L. Lemnitzer.

The American Freedom Academy concept during the Cold War is well worth remembering in a time when the West is again challenged. It was during decades much debated in the United States. This fascinating story began when an Orlando, Florida, grass roots group managed to attract interest, both in Congress and media, for a political warfare academy, a ‘civilian West Point’ to counteract hundreds of political warfare schools in the Soviet Union and elsewhere.
The author’s interest in this subject stems from the fact that in 1966, when a privately financed freedom academy was inaugurated, he was the chairman of the Free Asia Committee in Scandinavia, an initial cooperating agency of the Center. In my private archive I have letters exchanged on the subject and material related to the importance that the West establishing a sort of West Point for defense against communist psycho-political warfare.
The basic theory in the field would be to educate citizens on the dangers of communist ideology not only in the United States but in all non-communist countries.
In Volume 3 of his political memoirs Bertil Haggman basically tells the story of the Freedom Academy in the United States.

Bertil Haggman is a retired Swedish attorney and author. He has published 15 books and over 150 journal and magazine articles in various languages.

NICCOLO MACHIAVELLI’S SATIRICAL POEM ”L’ASINO” 500 YEARS IN 2017

December 11, 2018

Machiavelli’s satirical poem ”The Ass” was published in 1517. It could be argued that it is the broadest and most ambitious exploration of the literary side of the Italian politicial scientist and diplomat. The historical-political content in the poem is dominating and the reader can find echoes of a number of key concepts from all his works: cyclical history, the genesis of the fortuna and virtu themes as well as how dangerous it is with territorial expansion.

The poem has 8 cantos. It is long and complex recounting the experiences of a male protagonist in the land of Circe, an enchantress of Homer. Circe of ancient Greek mytohology was a woman who turned men into beasts. According to the myth she established an amazonian reign of women.

In the third canto there is the meeting with some of the animals transformed by Circe. They represent types of politicians in Renaissance Italy for instance foxes and lions. Princes, so Machiavelli, must learn from beasts. Lions are defenseless against traps and foxes are defenseless against wolves. One must either be a fox in order to recognize traps, or a lion to frighten off wolves.

”The Ass” was never completed and generally reflects Machiavelli’s disillusionment with politicians. In the poem the transformed pig is content with being a pig. He does not want to be a man who is moved by dishonest greed.

Man is weak. The root of his weakness is also ambition. It seems that the Italian political philosopher had some inspiration from the classical work of Apuleius (”The Golden Ass”).

The pig defends the virtue of animal life and it entails mindlessness. The pig condemns both man’s political character and his rational nature. Justice would also have to be discounted in this negative view of political life.

Machiavelli is critical of human nature. He believed that humans were incapable of knowing their own best:

Men are so thoughtless they’ll opt for a diet that tastes good without realising there’s a hidden poison in it.

The pig in the poem avoids greed and Machiavelli in his works mentioned several examples of greed:

a man will sooner forget the death of his father than the loss of his inheritance.

Humans also are shallow:

all men want glory and wealth.

Ungratefulness is also to be noted:

since men are a sad lot, gratitude is forgotten the moment it’s inconvenient.

The manipulative traits are included:

men will always be out to trick you unless you force them to be honest.

Circe has a preference for a certain kinds of beasts:

bears, wolves and proud and beastly lions…with many other wild animals (Chapter 2).

Lions are men possessed of a heart that is great-souled and courtly. Very few of such “high-class” political men could be found in Renaissance Italy and those few who remained were diminished and domesticated.

Men had been “depoliticized” to a degree that would have appeared incredible to the eyes of the ancients. It is this depoliticization that Machiavelli described as the bestialization of man at the hands of Circe.

Machiavelli in his writings identified two ways of fighting for princes. They could fight: by law, which is the way of men and by force, which is the way of animals. A prince must know how to fight both ways in order to be successful.

The Italian thinker turned to the writers of ancient Greece to explain this. Achilles, the Greek hero of myth, was trained by Chiron. He was a centaur (half man and half beast). The prince has to be trained in the fighting ways of both men and animals.

Among the pupils of Chiron were many other heroes of Greek mythology such as for instance Asclepius, Heracles, Perseus and Theseus.

A NEW ROLE FOR THE MONROE DOCTRINE IN US POLICY?

December 9, 2018

The Monroe Doctrine was declared in a few paragraphs of President James Monroe’s seventh annual message to Congress on December 2, 1823. Monroe warned European countries not to interfere in the Western Hemisphere, stating “that the American continents. . .are henceforth not to be considered as subjects for future colonization by any European powers.” The Monroe Doctrine became a cornerstone of future U.S. foreign policy.

The Louisiana Purchase of 1803, when the United States bought 900,000 square miles of territory west of the Mississippi river from Napoleonic France, has been mentioned as the true start of the westward movement of the Americans.

Twenty years later the Monroe Doctrine heralded the coming policy of the government in Washington D.C. The United States would not involve itself in European affairs and European nations were to keep away from the Western hemisphere. During the whole nineteenth century America mostly stood outside of history and concentrated on its own development. The position in the Western hemisphere was continually strengthened.

The Western frontier in America was closed around 1900. In the century that passed the United States has become a powerful protector of the West. It is now a power to be reckoned with internationally and it has taken over the British role?