Archive for May, 2010

JERUSALEM – CAPITAL OF ISRAEL

May 28, 2010

Jerusalem is the capital of Israel since 1950. It has been the focus of Judaism since King David made it the capital of his kingdom in 1003 BC.

Around 40 years later King Solomon built the Temple. He also transformed the city to one of the most prosperous cities in the Mediterranean region.

The Babylonian King Nebuchadnezzar conquered Jerusalem in 586 BC and the Temple was then destroyed. Fifty years later Persian King Cyrus I allowed the Jews to return to their homeland. They were granted autonomy. The Second Temple was erected and the city including its walls were rebuilt.

The Second Temple was destroyed in 70 AD.

This history must be remembered in the wake of possible new talks between the State of Israel and the Palestinian authority.

Israel has historic rights to Jerusalem and the city must forever be the Capital of Israel.

OPERATION UNTHINKABLE

May 27, 2010

Winston Churchill regarded the Bolshevik revolt in 1917 as a great danger to the West, as it could spread westward. V.I. Lenin also openly declared his intentions of world revolution starting westward from Moscow. Even before he took over the War Office in January, 1919, Churchill had argued for a large-scale joint military intervention by all five principal Allies to bring down the Bolshevik regime. If the Americans were reluctant the other four should go alone – the British, the French, the Japanese and the Italians. But British Premier Lloyd George opposed it. Churchill then argued that Russia would primarily have to be saved by the Russians themselves. The White Forces could be provided with arms, ammunition, and technical services on a voluntary basis. If this did not work Allied troops could be dispatched.

Just after Germany’s defeat in the Second World War he ordered a draft contingency plan for an Anglo-American invasion of the Soviet Union. Codenamed “Operation Unthinkable” it would include the use of German troops to back up 500,000 British and American soldiers. They would attack the Russians through northern Germany. The background was the prediction that Josef Stalin would invade Turkey, Greece, Norway and the oil fields of Iraq and Iran. He would order extensive sabotage operations in France, the Netherlands and Belgium. The offensive Churchill plan was later exchanged for a defensive plan of guarding against invasion of Soviet armies.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV REGERINGSFORMEN

May 25, 2010

Det är på tiden att i svensk rätt respekteras en av grundpelarna i den europeiska rättsordningen: privatlivets helgd. Det kan ske genom en ändring av 2 kap 1 § regeringsformen (se nedan). Detta kan beslutas innan riksdagsledamöterna lämnar inför valet i september 2010.

Kap. 2 Grundläggande fri- och rättigheter

1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,

3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

7. rätt till respekt för sin personliga integritet (ändringsförslag).

Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1998:1437).

VARNING INFÖR RIKSDAGSDEBATTEN OM GRUNDLAGSÄNDRINGAR DEN 27 MAJ 2010

May 25, 2010

Den 27 maj 2010 kommer riksdagen att behandla konstitutionsutskottets betänkande med anledning av regeringen föreslagna grundlagsändringar. Votering är beräknad till kl. 1600.
Det är viktigt att skyddet för privatlivet skrivs in i grundlagen och att det finns ledamöter som vågar ta strid i frågan. “Privatlivets helgd” nämns endast i förbigående i RF 2:13 och handlar då om inskränkningar (!!) i privatlivets helgd.

Ingen stat i Europa har så konsekvent efter andra världskrigets slut vägrat att erbjuda sina medborgare skydd för privatlivets helgd som Sverige. Nu 2010 är det dags att skriva in skydd för denna grundläggande rättighet i grundlagen.

SKYDD FÖR PRIVATLIVET I GRUNDLAGEN

May 25, 2010

De enda riksdagsledamöter som inför de föreslagna grundlagsändringarna är inne på rätt linje är de två moderata ledamöterna Betty Malmberg och Marianne Watz i sin motion i december 2009 med anledning av regeringens proposition (se nedan).

Motion 2009/10:K290 Förstärkt personlig integritet
2009/10:K290
av Betty Malmberg och Marianne Watz (m)

Förstärkt personlig integritet

——————————————————————————–
Förslag till riksdagsbeslut

•Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skydd mot myndigheters övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållande ska skrivas in i grundlagen i enlighet med Integritetsskyddskommitténs förslag.

•Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla frågor som på olika sätt berör eller kan påverka den personliga integriteten framdeles måste prövas rutinmässigt och skriftligt och att en sådan konsekvensanalys ska åtfölja beslutsförslagen på alla beslutande nivåer.

•Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att resehistorik för olika personers kollektivtrafikresor får sparas högst två månader.

Motivering

Kontrollnätet kring medborgaren dras åt och blir allt finmaskigare genom nya lagar och ny teknik. I årets rapport från Privacy international, som tar upp hur väl länderna behandlar sina medborgares personliga integritet, placerar vi oss näst sist bland de europeiska länderna. Bara Storbritannien är sämre. Tyskland är det land som placerar sig bäst.

Detta är illavarslande och dessvärre ett kvitto på att integritetsfrågorna måste få mycket större uppmärksamhet i vårt land. Ett stort problem är avsaknaden av helhetssyn då olika beslut fattas. För visst kan syftet med enskilda beslut vara befogade och skäliga men i kombination med andra likaså befogade åtgärder kan det få mycket negativa konsekvenser för den personliga integriteten. Detta måste vi få bättre kontroll över.

Vid en generell översyn kan man se att kontrollnätet utgörs av lagar och förslag till lagar av olika karaktär:

•Beslut, och förslag till beslut, som fattats med tanke på samhällets krav på säkerhet och där samhällets krav på säkerhet befunnits väga tyngre än den enskildes rätt till integritet (enligt proportionalitetsprincipen som innebär att samhällets krav på säkerhet vägs mot den enskildes rätt till integritet).
Till exempel: Telefonavlyssning vid brottsmisstanke.

•Beslut som fattats av andra skäl än att värna samhällets säkerhet och där den enskildes rätt till integritet inskränks för att främja olika s.k. nyttiga mål. Mål som kan sakna en grundlig analys av vilka vinsterna skulle bli och om dessa står i proportion till integritetsintrånget.

Till exempel: Ett lagförslag som innebär att landstingen ska få ta del av uppgifter om läkemedelsinköp från Apoteket och samköra dessa med journaluppgifter.

•Beslut och beslutsförslag som visar en aningslöshet om behovet av en genomförd analys av systemets konsekvenser och ett genomtänkt regelverk.

Till exempel: Brister i hur skolor hanterar personuppgifter om elever och föräldrar i sina IT-system och känsliga personuppgifter som skickas okrypterade och därmed oskyddade mellan Apoteket och en rad vårdgivare (Källa: Datainspektionen 2008).

Ny teknik ger också nya möjligheter till kontroll och övervakning. Att inte se helheten är aningslöst.

GPS ger möjlighet att exakt positionera föremål och därmed stora möjligheter till övervakning. ”Smarta” biljetter som bygger på RFID-teknik ger möjlighet att registrera resehistorik som kopplas samman med personnummer och namn. Att tillåta att denna information sparas under lång tid är oacceptabelt från integritetssynpunkt. Grundregel ska istället vara att företag inte ska få spara personuppgifter de inte behöver och att personuppgiftslagen då ska gälla över arkivlagen.

Teknikens möjligheter bländar och lockar till systemuppbyggnad. Men tekniken förblindar.

Att bygga upp omfattande system som inte behövs för samhällets säkerhet över medborgare som inte lämnat sitt tillstånd, leder rakt in i kontrollsamhället. Att inte se nödvändigheten av att i görligaste mån skydda existerande system mot intrång är aningslöst, men sker likväl alltför ofta. Undertecknade anser därför att Integritetsskyddskommitténs förslag om att skydd mot myndigheters övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden ska skrivas in i grundlagen.

För att kunna fatta goda och överblickbara beslut, och för att få bättre kunskap om hur olika förslag påverkar den personliga integriteten, anser undertecknade att det är viktigt att genomföra konsekvensanalyser innan besluten fattas. Vi anser att alla frågor som på olika sätt berör eller kan påverka den personliga integriteten framdeles måste prövas rutinmässigt och skriftligt och att en sådan analys ska åtfölja beslutsförslagen på alla beslutande nivåer, precis såsom sker med konsekvensanalyser i frågor som rör miljö. Analysen måste också omfatta en helhetssyn där konsekvenserna av olika beslut vägs samman.

Stockholm den 29 september 2009

Betty Malmberg (m)
Marianne Watz (m)

UKRAINSKA VÄRDIGHETSTECKEN I SVERIGE FRÅN 1715

May 25, 2010

Inledning

I exil efter Poltava 1709 medförde den ukrainske hetmanen Ivan Mazepa två värdighetstecken för det ukrainska statsöverhuvudet, hetmanen. Dessa är utformade som spikklubbor och kan också kallas för fältherrespiror eller silverstavar. De var förgyllda och försedda med kostbara stenar. På ukrainska heter spiran ”bulava”. Därtill kom det traditionella fältherretecknet (ukr. buntschuk). Fälttecknet, som också fördes till Kristianstad, var en stång prydd med en gyllene korp och en stor, vit hästsvans.

Mazepas efterträdare Filip Orlik kom från Stralsund i Pommern till Ystad i december 1715. Vi vet genom ett brev av Orlik avfattat på latin till Karl XII, daterat Ystad, att Orlik med familj vistades en tid i den sydskånska hamnstaden. Hetman Orlik var en lärd man utbildad vid ett jesuitkloster i Litauen och vid Myholaakademin i Kyiv. Han skrev flytande på flera språk förutom latin och hade 1706 – 1709 varit Mazepas generalkansler.

Kristianstad

Härifrån fortsatte man resan mot Kristianstad, som av kung Karl utsetts till hetmanens residensort i Sverige. En skrivelse från generalguvernör Hård (den general som lett återvändarna på sista sträckan i Tyskland från Hannover till Stralsund) om saken till borgerskapet i Kristianstad finns bevarat. I början övervägdes en fastighet i Åhus i Skåne som bostad, men det ändrades till Kristianstad, där borgerskapet valde en gästgivargård vid Lilla Torg som residens för hetmanen och hans familj. Fastigheten kallas sedan början av 1900-talet Hylénska gården. Den tillhörde före 1716 en tysk gästgivare, Henrik Hildebrand, som en tid innan Orliks ankomst hade avlidit.

Conrad Kampf och värdighetstecknen

I bagaget medfördes ovannämnda värdighetstecken. Mazepa hade lånat ut betydande summor av ukrainska statsmedel till Karl XII under dennes tid i Ukraina, fordringar som övertagits av Filip Orlik. Det kan här nämnas att hetman Ivan Mazepa var en av de rikaste männen i dåvarande Europa. Under vistelsen 1716 till 1719 i Kristianstad hade Orlik begränsade medel i väntan på återbetalning av fordringarna på svenska staten. När hetmanen 1719 skulle resa till Stockholm för att förhandla om betalning med mera tvingades han pantsätta de två bulavorna och sitt från Mazepa övertagna fälttecken. Mottagare av panten och långivare var den tyskfödde silversmeden Conrad Kampf (sedan 1686 bosatt i Kristianstad som efter 1711 var värdshusvärd i staden). Det är inte klarlagt om spirorna och fälttecknet återlöstes innan Orlik lämnade Sverige 1720. Klart är att hade medel att betala för en återlösning. En betalning från regeringen i Stockholm av delar av fordran enligt överenskommelse hade nämligen gjorts. Det är dock oklart om den ukrainske hetmanen återlöste de pantsatta föremålen.

Kampf avled 1743 och det är nödvändigt att genomgå bouppteckningen för att konstatera om de 1719 pantsatta föremålen finns upptagna där.

Om så inte är fallet ökar troligheten för att den bulava, som förvaras av stadsbiblioteket i Linköping i Östergötland, är en av Mazepas hetmanspiror. Hur staven hamnat i Linköping under 1700-talet behöver också utredas i detalj. Enligt uppgifter från Linköping skall bulavan (längd 62,2 cm) ha givits till biblioteket av konsistorienotarien Samuel Gustaf Harlingson (1740 – 1810), lektor och professor.

Hursomhelst har bulavan utlånats till en utställning vid det ukrainska nationalmuseet 2008 och i New York 2010 och det ryktas om att ukrainska experter menar att bulavan tillhört Mazepa.

INTEGRITETSUTREDARNA – VILKA ÄR DE?

May 24, 2010

Integritetsskyddskommittén tillsattes under Göran Perssons fögderi år 2004. Ledamöter i kommittén var riksdagsledamöterna Inger Davidson, Christer Engelhardt, Liselott Hagberg, Inger René och Alice Åström samt dåvarande riksdagsledamöterna Anders Bengtsson, Leif Björnlod, Agne Hansson, Barbro Hietala Nordlund och Ulla Wester. Efter valet 2006 tillkom riksdagsledamöterna Bertil Kjellberg och Annie Johansson. Deras biografier kan inhämtas på Riksdagens hemsida.

Experter var Katrin Hollunger Wågnert, byråchefen Daniel Kjellgren och chefsjuristen Leif Lindgren.

Av någon anledning publicerades i kommitténs betänkande inte ledamöternas politiska tillhörighet men den står också att finna på riksdagens hemsida.

Många politiker i ledande ställning gillar inte för vittgående skydd av privatlivet och alltför omfattande personlig integritet. Dessa är alltför naturrättsliga fenomen och passa inte in i den svenska rättspositivistiska traditionen.

SÄG NEJ TILL GRUNDLAGSÄNDRINGARNA I NU FÖRESLAGEN FORM

May 24, 2010

Sveriges grundlag saknar skydd för den personliga integriteten. Slutbetänkandet av Integritetsskyddskommittén (Skyddet för den personliga integriteten, SOU 2008:3), saknar en förbättring på den punkten. Riksdagsledamöterna i kommittén har föreslagit att det inte skall införas någon bestämmelse i frågan i 2 kap. I den svenska grundlagen av typ:

”varje medborgare har rätt till respekt för sin personliga integritet”.

Man noterade egendomligt nog bara att en sådan bestämmelse ”skulle bryta systematiken i fri- och rättighetskapitlet (anm. i RF)” (s. 245).

Sveriges Riksdag konstaterar i sin egen publikation The Constitution of Sweden – The Fundamental Laws and the Riksdag Act (2007) att när Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna inkorporerades i svensk rätt vägrade man att göra den till en grundlag (fundamental law) utan gjorde den till en vanlig lag (ordinary statute law) och sänkte på ett allvarligt sätt dess värde i svensk rätt.

Medborgarnas frihet och personliga integritet (privacy) är en hörnsten i varje demokratisk stat. Staten äger inte medborgarna. Envar skall ha möjlighet att utvecklas, förverkliga sig själv och få utrymme för en skapande livsgärning.

Godkänn därför inte Regeringens nu framlagda proposition.

UKRAINIAN HETMAN PYLYP ORLYK’S LETTERS IN GERMAN 1717 – 1720

May 23, 2010

Ukrainian Hetman Pylyp Orlyk (1672 – 1742) was a close friend of Swedish King Charles XII. He had been a chancellor under Hetman Ivan Mazepa, followed the king into Ottoman territory after the battle of Poltava (1709) and was in 1710 elected Hetman of Ukraine to succeed Mazepa, an election confirmed by Charles XII.

In the years of 2008 – 2014 Swedes and Ukrainians will remember the alliances between Sweden and Ukraine, fallen Swedes and Kozaks in the tragic battle of Poltava, and the first constitution of Ukraine (one of the oldest in Europe) of 1710, written by Orlyk and his advisers.

In 1714 Hetman Orlyk and his family (wife Anna and seven children, one of them born at Gralscher Hof in Altefaehr on the Island of Ruegen on the northern German coast) left Bender in present day Moldavia to arrive in Hannover in 1715 continuing to Stralsund (then Swedish). The group, including around 40 leading Ukrainians in exile, left on a Swedish warship (as did the king who had lived in the city for several years) just before the fall of the city (the Great Northern War, 1700 – 1721 was raging). Their destination was Ystad (Scania Province, Sweden) where they arrived early in January, 1716. Swedish authorities had chosen the Scanian city of Kristianstad as residence for the Ukrainian head of state. The family was to live there in an inn at the corner of the smaller of the city’s two main squares. The owner of the inn, Henrik Hildebrand, a German, had passed away in 1713, so the house was available.

All members of the Ukrainian community in Sweden were granted a yearly government allowance for services rendered. One daughter of the hetman, Kataryna Orlyk, was born in Kristianstad in 1718 (she probably passed away in 1719).

In November, 1718, the king fell in battle in Norway (then part of the kingdom of Denmark, which was party to the anti-Swedish-Ukrainian alliance. His friend Orlyk moved to Stockholm in 1719. There he received payment by the Swedish government for a Ukrainian loan to Sweden and with his oldest son, Hryhor, left Sweden in 1720 to continue his struggle for an independent Ukraine closer to his home country. One of Orlyk’s daughters, Anastazya, in 1723 married the Swedish General Johan Stenflycht.

Hetman Pylyp Orlyk was a prolific writer. His diaries have been published by the Harvard University Press and during his time in Kristianstad he wrote a number of letters in Latin and German to the government in Stockholm. An edition of his letters in the German language between 1717 and 1720 could be based on a version published in 1909 in Lviv.

A register of personal names mentioned in the letters would have to be added with short biographical comments.

A publication of Orlyk’s letters would be an important task when 2017 is approaching.

A NEW NATO

May 20, 2010

An enlarged and repurposed (and appropriately renamed) NATO is needed. It could join with other important democratic states on a massive clean-up of the United Nations, so that it becomes a serious forum, with reasonably honest agencies, and not just a playpen and slush fund for the world’s most retrograde and perverse governments.

The United Nations needs be an enforcer of peace by a new NATO. America would still be a hegemon and reassuring American isolationists that the world was not such a frightening and distasteful place as they fear. The UN has gradually evolved into a bank and substitute for economically and politically underdeveloped countries.

For more see the great work of senator Jesse Helms (And the World Came His Way: Jesse Helms’ Contributions to Freedom by John Dodd – David Tyson (2002).